Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

(Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp xếp theo từng đơn vị bầu cử)

(Gồm 14 phường, xã thuộc thành phố Vinh: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Hòa, Lê Mao, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Chính, Hà Huy Tập)

(Gồm 11 phường, xã thuộc thành phố Vinh: Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Kim, Nghi Phú, Nghi Đức, Hưng Đông, Quán Bàu, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Hưng Lộc, Hưng Phúc)

(Gồm 16 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu: Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, Quỳnh Bá, Quỳnh Yên, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thuận, An Hòa, Sơn Hải, Quỳnh Thọ)

(Gồm 16 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu: Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, Quỳnh Thạch, Quỳnh Diễn, Quỳnh Văn, Quỳnh Hậu, Ngọc Sơn, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân, Quỳnh Tam, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Châu, Tân Thắng, Quỳnh Lâm, Tân Sơn và thị trấn Cầu Giát)

(Gồm 18 xã thuộc huyện Yên Thành: Hậu Thành, Văn Thành, Hợp Thành, Phúc Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Đô Thành, Đức Thành, Tân Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Tiến Thành, Phú Thành, Hùng Thành, Đồng Thành, Quang Thành, Tây Thành, Kim Thành)

(Gồm 20 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Yên Thành: Thị trấn Yên Thành, Nhân Thành, Hoa Thành, Tăng Thành, Xuân Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Viên Thành, Sơn Thành, Bảo Thành, Công Thành, Mỹ Thành, Minh Thành, Thịnh Thành, Lý Thành, Khánh Thành, Liên Thành, Trung Thành, Nam Thành, Bắc Thành, Đại Thành)

(Gồm 19 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Diễn Châu: Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Kim, Diễn Vạn, Diễn Quảng, Diễn Hoa, Diễn Hạnh, Diễn Cát, Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Xuân, Diễn Tháp, Diễn Kỷ, Diễn Phú, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi, Diễn Thành, Diễn Phúc, thị trấn Diễn Châu)

(Gồm 17 xã thuộc huyện Diễn Châu: Diễn Yên, Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Hùng, Diễn Trường, Diễn Hoàng, Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Tân, Minh Châu, Diễn Nguyên, Diễn Thái)

(Gồm 17 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Thanh Chương: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Hòa, Thanh Nho, Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Ngọc Lâm, Thanh Sơn, Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Thịnh, Thanh Hương, Đại Đồng, Thanh Phong, Thanh Đồng, thị trấn Thanh Chương)

(Gồm 20 xã thuộc huyện Thanh Chương: Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thủy, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai)

(Gồm 22 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Nghĩa Đàn)

(Gồm 09 phường, xã thuộc thị xã Thái Hòa)

(Gồm 20 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Quỳ Hợp)

(Gồm 11 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Quỳ Châu)

(Gồm 12 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Quế Phong)

(Gồm 16 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Tương Dương)

(Gồm 20 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Kỳ Sơn)

(Gồm 12 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Con Cuông)

(Gồm 20 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Anh Sơn)

(Gồm 17 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Hưng Nguyên)

(Gồm 32 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Đô Lương)

(Gồm 28 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Nghi Lộc)

(Gồm 18 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Nam Đàn)

(Gồm 21 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Tân Kỳ)

(Gồm 07 phường thuộc thị xã Cửa Lò)

(Gồm 10 phường, xã thuộc thị xã Hoàng Mai)