Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đặng Thị Phương Lan

Họ và tên: ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LAN

Ngày, tháng, năm sinh: 21/9/1981

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao

Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi công tác và nơi cư trú, Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cư số 23, gồm các xã, thị trấn của huyện Nam Đàn.

Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng đắn vai trò, vị trí, sức mạnh của nhân dân “Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”, vì “Dân là gốc”, “Nước lấy dân làm gốc”. Toàn bộ chương trình hành động của đồng chí Giám đốc Sở vừa trình bày cũng là chương trình tổng thể, quan trọng của tỉnh về phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao, trong đó có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với huyện Nam Đàn để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch; Đồ án quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt KHU LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH mà toàn ngành phải tập trung cao, quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Đó cũng là những LỜI HỨA CHÂN THÀNH trước các bậc cử tri, có tính khả thi, để đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao của tỉnh ngày càng phát triển với mục tiêu lớn nhất là hướng về cơ sở, hướng về người dân, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tham gia và hưởng thụ các giá trị văn hóa của nhân dân gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Trải qua 17 năm công tác trong ngành Văn hóa, với trách nhiệm là người tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực nếp sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn toàn tỉnh, tôi luôn xác định, cho dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược của ngành, đó là: Tham mưu phương án tổng thể xử lý các nhà văn hóa sau sáp nhập các thôn, xóm khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu, bất cập, vướng mắc ở cơ sở trong quản lý, sử dụng, phát huy các thiết chế để từng bước hoàn thiện và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm phát triển đời sống văn hóa, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc, phong tục tập quán lễ hội, hương ước, quy ước, công tác gia đình nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ở các cơ sở sau khi sáp nhập, thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật, các nhóm yếu thế trong xã hội được tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao.

Bản thân tôi luôn ý thức sâu sắc và luôn cố gắng thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Luôn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của một người cán bộ công chức, nghĩa vụ của một công dân cần phải làm đối với địa phương nơi tôi được giới thiệu ứng cử. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ công tác; luôn gần gũi, tôn trọng, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, qua đó để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân liên quan đến lĩnh vực văn hóa để tham mưu thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, tạo nét đẹp của một nền hành chính đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và hướng đến sự hài lòng của người dân.