Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tạ Thị Anh

Họ và tên: TẠ THỊ ANH

Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1991

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành

Được sự tín nhiệm của cơ quan và nơi cư trú giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương chính thức giới thiệu vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII ,nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban Bầu cử của tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, gồm 18 xã: Hậu Thành, Văn Thành, Hợp Thành, Phúc Thành, Hùng Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Đô Thành, Đức Thành, Tân Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Tiến Thành, Phú Thành, Đồng Thành, Quang Thành, Tây Thành, Kim Thành. Đây là niềm vinh dự rất lớn của bản thân và cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri huyện Yên Thành.

Tôi nhận thức rằng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Việc chọn các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào HĐND các cấp là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tôi suy nghĩ rằng, nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi thật sự thấy mình phải nhận một trách nhiệm mới cao hơn, làm thế nào để hoàn thành chức trách của người đại biểu dân cử và đáp ứng niềm tin của cử tri. Tôi cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1-Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

2- Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là các biện pháp tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay như: Phát triển các ngành kinh tế có lợi thế để nâng cao thu nhập của nhân dân; thực hiện đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường sinh thái; làm tốt cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân…

3- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Là người con quê hương, tôi luôn nghĩ về quê hương, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng quê hương phát triển, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.