Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Moong Văn Tình

Họ và tên: MONG VĂN TÌNH

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1988

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Quế Phong

Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cơ quan nơi công tác, cử tri nơi cư trú và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hiệp thương, tín nhiệm, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng đồng thời tôi cũng thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm lớn đối với bản thân nếu trúng cử.

Bản thân được sự tín nhiệm của cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, trong đó có huyện Quế Phong bầu làm đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong nhiệm kỳ của mình, cùng với các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn, tôi đã thể hiện sự cố gắng của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của một người đại biểu Quốc hội mà cử tri đã tin tưởng, gửi gắm như: Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội; tham gia nghiên cứu, thảo luận và phát biểu đóng góp ý kiến trong các nội dung hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, tại các phiên họp toàn thể tại hội trường tôi đã tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng luật, thảo luận kinh tế – xã hội và chất vấn 10 lượt trước Quốc hội, trong đó, tập trung vào những vấn đề liên quan đến thanh niên và đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thủy điện và việc đầu tư, cấp lưới điện Quốc gia đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; các vấn đề như giải pháp khắc phục tình trạng sản xuất video “giang hồ mạng” trên mạng xã hội Youtobe gây tác động xấu đến thanh, thiếu niên, vấn đề báo chí thông tin sai sự thật; giải pháp bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ít người; về những bất cập trong bộ tiêu chí chấm điểm hộ nghèo đa chiều; vấn đề việc làm cho thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Việc tham gia đại biểu Quốc hội đã giúp cho tôi học hỏi và có được một số kinh nghiệm trong hoạt động của người đại biểu dân cử. Lần này, nếu được cử tri huyện nhà tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng và phát huy những kinh nghiệm có được, tập trung quan tâm một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, cập nhật kiến thức, cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.

Thứ hai, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của nhân dân huyện nhà để phản ánh với Hội đồng nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành có thẩm quyền liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Thứ ba, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, để góp phần đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thứ tư, là người công tác trong lĩnh vực Đoàn Thanh niên, nếu được tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh tôi sẽ đề xuất, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền liên quan quan tâm xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển thanh thiếu nhi. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; truyền thống cách mạng; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; vấn đề việc làm cho thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số; kiến nghị hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi…

Thứ năm, là ứng cử viên người dân tộc thiểu số, nếu trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ kiến nghị, đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền liên quan về những vấn đề, lĩnh vực liên quan nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân huyện Quế Phong và đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện, trong tỉnh, trong đó, tập trung vào đề xuất, kiến nghị những vấn đề như việc tiếp tục quan tâm đầu tư điện lưới Quốc gia và các dạng điện năng khác phù hợp cho những xóm, bản chưa có lưới điện Quốc gia trên địa bàn huyện, tỉnh; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở; quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến thủy điện trên địa bàn huyện; việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số; quan tâm các chính sách đào tạo, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân miền núi và người dân tộc thiểu số.…

Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri huyện nhà Quế Phong để tôi có cơ hội thực hiện nhiệm vụ mà tôi đã nêu ở trên.