Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hồ Sỹ Nguyệt

Họ và tên: HỒ SỸ NGUYỆT

Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1981

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 04 (gồm 16 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu). Quá trình hơn 15 năm công tác, tôi đã được trải qua gần 15 năm làm công tác Đảng: 7 năm công tác tại UBKT Huyện ủy; 4 năm là lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; gần 4 năm là Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát; đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, là đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, là Trưởng Ban Pháp chế HĐND kiêm nhiệm đến Phó Chủ tịch HĐND huyện chuyên trách như hiện nay, tôi đã ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò, chức năng của HĐND. Nhiệm kỳ này, được ứng cử đại biểu HĐND ở cấp cao hơn, đây là điều kiện tốt trong việc tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến về nhu cầu, quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân đến HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành, cơ quan, chức năng của tỉnh. Đồng thời, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu biểu HĐND tỉnh sẽ là cơ hội cho tôi được đại diện cho cử tri và nhân dân Quỳnh Lưu tham gia thảo luận, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh ta nói chung và của huyện Quỳnh Lưu nói riêng.

Tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

Thứ nhất: Đối với bản thân. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; giữ vững phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, gương mẫu, đi đầu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đảm bảo điều kiện sức khỏe; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử, nâng cao kỹ năng hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó để thực sự là người đại diện cho nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của  nhân dân với các cơ quan nhà nước.

Thứ hai, đối với việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Sắp xếp thời gian phù hợp, tăng cường tiếp xúc cử tri, không những tham gia tiếp xúc cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh do UB MTTQ tổ chức mà bố trí tiếp xúc, gắn bó chặt chẽ với cử tri bằng nhiều cách, nhiều hình thức để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh trung thực ý kiến, tâm nguyện của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tham gia các kỳ họp, các hoạt động của HĐND tỉnh để góp phần đưa tiếng nói của nhân dân Quỳnh Lưu đến với HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; tích cực tham gia thảo luận, đề xuất, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Thứ ba, đối với việc thực hiện chức trách cương vị đang công tác. Tôi không ngừng sáng tạo, đổi mới phương thức lề lối làm việc theo hướng sát dân, gần dân với mục tiêu mang lại những kết quả tích cực đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tham mưu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng các Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết quả giám sát, khảo sát và các kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nỗ lực, cố gắng bằng khả năng có hạn của mình để cùng với tập thể BTV Huyện ủy đề ra các giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội nhất là lãnh đạo thực hiện thành công tác chỉ tiêu Nghị quyết, các chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII đề ra như huy động các nguồn lực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; tập trung xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo phát triển toàn diện thị trấn Cầu Giát để từng bước đạt tiêu chí đô thị loại 4 và các thị trấn, thị tứ, các đô thị ở các vùng của huyện trong tương lai.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nổ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.