Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phạm Văn Hóa

Họ và tên: PHẠM VĂN HÓA

Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1968

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy b an MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị, tôi rất vinh dự được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời cũng rất vinh dự khi được Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 20, huyện Hưng Nguyên.

Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Trong quá trình hoạt động công tác, tôi đã nhiều năm được tham gia làm đại biểu dân cử HĐND các cấp, tôi nhận thức hết sức sâu sắc vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của HĐND, người đại biểu HĐND. Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trước hết tôi nỗ lực phấn đấu sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh; Tham gia tích cực và trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Với cương vị Giám đốc Sở Công Thương tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo ngành Công Thương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

– Tích cực tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lĩnh vực công nghiệp, thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Chỉ đạo rà soát, phối hợp xây dựng quy hoạch: Phát triển các ngành công nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ; phát triển hạ tầng điện lực, năng lượng theo định hướng phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh và cả nước, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các ngành, địa phương trong tỉnh và theo xu thế phát triển của thế giới để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– Rà soát đánh giá hiệu quả để nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tăng tính hấp dẫn, cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh, khơi dậy các nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các lĩnh vực công thương.

– Phối hợp tham mưu đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng điện, thương mại, cụm công nghiệp, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất phát huy công suất, kinh doanh hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021, từng bước hoàn thành kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác kết nối, xúc tiến đầu tư, thu hút dự án đầu tư có quy mô lớn, mang tính đột phá; huy động các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp, thương mại đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.

– Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Giám sát tình hình cung ứng điện để đảm bảo phục vụ cho sản xuất và dân sinh. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ việc di dời đường điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thi công đường cao tốc Bắc – Nam.

– Theo dõi sát diễn biến cung – cầu hàng hóa, giá cả thị trường; tham mưu thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, mùa mưa, bão. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, bão, lụt, dịch bệnh, trong đó, chúng trọng xây dựng, triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kép: Phòng, chống dịch Covid -19 và ổn định, phát triển kinh tế.

– Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp thực hiện công tác quản lý thị trường, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công thương.

– Triển khai thực hiện hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến thương mại. Tăng cường công tác phát triển ứng dụng thương mại điện tử, kết nối cung – cầu; phối hợp thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nếu được cử tri bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với ý thức, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, với tình cảm trước quê hương và cử tri tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu nhân dân.

Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao lập trường tư tưởng, quan điểm của Đảng. Luôn gương mẫu và giáo dục mọi người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành và thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị theo quyền hạn của mình, kịp thời phản ảnh trung thực những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh, với chính quyền các cấp, giải quyết các quyền lợi chính đáng của cử tri theo thẩm quyền và theo đúng các quy định của pháp luật.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.