Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Thị Hồng Hạnh

Họ và tên: HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1981

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, huyện Đô Lương

Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, định hướng nhân sự của Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND vô cùng quan trọng. “HĐND gồm các đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên”. “Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình”.

Nếu được quý vị cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 21 (gồm 33 xã, thị trấn huyện Đô Lương) tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tư cách vừa là Bí thư Đảng ủy cấp xã, vừa là một đại biểu dân cử, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm… Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Trước hết, tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của huyện để lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất tốt, từng bước nâng cao trình độ, năng lực và uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân. Góp phần xây dựng cơ sở xã, thị trên địa bàn huyện và trong toàn tỉnh vững mạnh, hoạt động hiệu quả hơn.

Thứ hai, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh để có những nghị quyết, chương trình, kế hoạch và biểu quyết thông qua các cơ chế, chính sách sát đúng, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội tỉnh nhà.

Như chúng ta đã biết, với vai trò là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, thời gian qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, nền kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu chậm; năng suất lao động thấp; đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Công tác cải cách hành chính hiệu quả chưa cao. Và vấn đề mà cử tri, nhân dân các địa phương trong toàn tỉnh quan tâm trong thời gian gần đây là việc xử lý các tồn tại sau sáp nhập xã, xóm, khối và các bất cập trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ còn chậm… Các hạn chế, bất cập trên thể hiện rõ nét trên địa bàn huyện Đô Lương.

Thời gian tới, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trên các lĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn, bền vững gắn với chế biến và thị trường; Bảo vệ môi trường, sinh thái; Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục – đào tạo; Cải cách hành chính; Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ (nhất là giải quyết các bất cập trong sáp nhập xã, xóm; trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức);… nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ ba, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của bản thân. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Nghệ An nói chung, huyện Đô Lương nói riêng ngày càng giàu, đẹp.