Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Đình Lý

Họ và tên: LÊ ĐÌNH LÝ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1967

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Nội vụ

Trong suốt quá trình hơn 30 năm công tác, bản thân tôi đã kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở vị trí công tác nào, cơ quan nào, bản thân cũng luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Được các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, cử tri nơi công tác cũng như nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu về ứng cử tại Thành phố Vinh, đô thị loại I, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An là một vinh dự rất lớn đối với tôi. Là một cán bộ, công chức và công dân nhiều năm sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố, bản thân nhận thức đầy đủ và sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với thành phố Vinh. Nếu được cử tri thành phố tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, tôi sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu cụ thể như sau:

1- Thường xuyên liên hệ và dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ hơn đời sống thực tế của cử tri và nhân dân. Tổng hợp và phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, yêu cầu, nguyện vọng của cử tri Thành phố Vinh tới HĐND, UBND và các cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Cung cấp, thông tin kịp thời các nội dung liên quan về hoạt động của HĐND tỉnh đến các cử tri thành phố.

2- Phát huy mọi khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác của bản thân cùng các đại biểu, phối hợp các ngành chức năng nghiên cứu, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, thông qua những chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy mọi nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng thuận lợi, tăng cường thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguốn vốn đầu tư  trong nước và quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Nghệ An cũng như của thành phố Vinh. Xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại là trung tâm kinh tế – xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.

3- Cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức của ngành Nội vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Phối hợp với các cơ quan chức năng của của Tỉnh và Thành phố Vinh thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiên môi trường đầu tư kinh doanh; quản lý tốt tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao trình độ, năng lực, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nhằm đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

4- Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao cũng như làm tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

Kính mong được cử tri và nhân dân Thành phố Vinh ủng hộ, giúp đỡ. Nếu được trúng cử tôi sẽ nỗ lực làm việc hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt chương trình hành động đã đề ra, không phụ lòng tin của cử tri và nhân dân.