Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Sơn NĐ

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG SƠN

Ngày, tháng, năm sinh: 18/3/1966

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp ủy các cấp, lãnh đạo và cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; được ứng cử tại đơn vị bầu cử số 23, là những địa bàn mà tôi đã được gắn bó chặt chẽ trong suốt thời gian công tác qua.

Từ lúc ra trường đến nay, với hơn 34 năm công tác trên địa bàn huyện, trải qua các vị trí công tác từ cán bộ chuyên môn đến lãnh đạo phòng của UBND huyện, lãnh đạo Ban của Huyện ủy, qua chủ trì cơ sở, đến lãnh đạo huyện, bản thân tôi đã có cơ hội và trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển của huyện trong thời gian qua và được tham gia chỉ đạo hầu hết các lĩnh vực tổng hợp. Trong đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ tôi thường xuyên tham gia, đã có những đề xuất, tham mưu cụ thể cho huyện và bản thân là người trực tiếp triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở các xã, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử số 23.

Bản thân tôi nhận thức rằng đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi, tâm tư tình cảm của nhân dân. Đại biểu hội đồng còn là địa chỉ tiếp nhận những tâm tư, đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân tới các cấp có thẩm quyền giải quyết theo luật định và đại biểu Hội đồng nhân dân là người thể hiện được tính đại diện nhất của khối cử tri tại đơn vị mình ứng cử, không phân biệt là cử tri bầu hay không bầu cho mình.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ luôn luôn phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, xứng  đáng với niềm tin và tín nhiệm của cử tri. Chương trình hành động của tôi cụ thể như sau:

1- Liên hệ chặt chẽ với cử tri và thường xuyên tiếp xúc với cử tri để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri; Tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ  các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện tiếp công dân đầy đủ; tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật; chủ động đôn đốc, bám theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có liên quan các giải pháp để nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

2- Tích cực nghiên cứu và nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để tham gia với HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chủ trương, đường lối phát triển KTXH của đất nước, của tỉnh đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

3- Đề xuất, kiến nghị và tham gia ý kiến các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh trong việc ban hành những chủ trương chính sách sát thực tiễn của tỉnh, hợp lòng dân, có tính khả thi cao; nhất là các chính sách về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển hạ tầng nông thôn, về phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, về bảo vệ môi trường… Chủ động chỉ đạo các cơ quan, chính quyền cơ sở phổ biến, tuyên truyền, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật đã ban hành và kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập trong thực thi để đề xuất, kiến nghị sửa đổi cho phù hợp.

4- Với những kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong thời gian công tác tại UBND huyện, nếu trúng cử, tôi sẽ dành nhiều thời gian để tham gia với HĐND tỉnh giám sát việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân theo quy định của pháp luật; thực hiện giám sát các lĩnh vực theo phân công; triển khai tích cực, chủ động, quyết liệt các biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Nam Đàn.

5- Là đại biểu ứng cử tại huyện Nam Đàn, nơi tôi công tác đã hơn 34 năm qua, tôi sẽ tích cực nỗ lực phấn đấu cao trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sớm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.