Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bùi Thanh An

Họ và tên: BÙI THANH AN

Ngày, tháng, năm sinh: 21/6/1971

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tôi vinh dự được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giới thiệu, hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây vừa là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình vừa là trách nhiệm lớn trước cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân.

Nhận thức được rằng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển tỉnh nhà một cách toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

Thứ hai, chủ động nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức, tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách đúng quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao. Phát hiện, tổng hợp những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Thứ ba, dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát chuyên đề để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân, nhất là giám sát các lĩnh vực được cử tri và nhân dân quan tâm như việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân; việc giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách, cho cán bộ cơ sở; việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu; đào tạo nghề cho nông dân;…

Thứ tư, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tốt các nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Chỉ đạo tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nắm bắt, tiếp nhận và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Thứ năm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện nhà, tập trung phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để Yên Thành có điều kiện phát huy tiềm năng sẵn có, phát triển nhanh và bền vững, để người dân có thể làm giàu trên chính quê hương, nhất là thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII (27), nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.