Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Nghĩa Ngũ

Họ và tên: NGUYỄN NGHĨA NGŨ

Ngày, tháng, năm sinh: 09/6/1980

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Anh Sơn.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân; có chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở đó, tôi nhận thức được rằng, là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

– Thực hiện đúng quy định và làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định.

– Phát huy vai trò của người đại biểu trong hoạt động giám sát, qua đó phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương để kiến nghị với các cơ quan liên quan nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục.

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao kỹ năng hoạt động để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.