Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Thị Thêu

Họ và tên: LÊ THỊ THÊU

Ngày, tháng, năm sinh: 16/7/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ

Rất vinh dự cho bản thân, trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này được Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBMTTQ huyện Tân Kỳ giới thiệu, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để cử tri Đơn vị bầu cử số 24 – huyện Tân Kỳ, xem xét lựa chọn bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bản thân tôi đã tham gia làm Đại biểu HĐND huyện 17 năm, nhưng đây là lần đầu tiên được giới thiệu để bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xác định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao, đại diện cho cử tri toàn huyện, tham gia các hoạt động thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Như cử tri đã biết:

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình; gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Nếu được cử tri huyện nhà tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tôi sẽ:

Thứ nhất: Phát huy kinh nghiệm của người Đại biểu HĐND huyện trong các nhiệm kỳ qua; đem hết khả năng trí tuệ, cùng với cương vị công tác được giao sẽ luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và có trách nhiệm phản ánh đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, để được xem xét, giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cử tri.

Thứ hai: Tập trung nghiên cứu, nâng cao trình độ, kiến thức cùng với việc tổng hợp nắm bắt ý kiến của nhân dân trên địa bàn huyện để tích cực tham gia đóng góp vào các chủ trương, chính sách của HĐND tỉnh phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi và hiệu quả cao. Nhất là các chính sách thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội, các chế độ chính sách trực tiếp cho người dân…

Thứ ba: Gắn với vị trí công việc chuyên môn của mình là Đại biểu HĐND huyện hoạt động chuyên trách, sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành các nghị quyết của HĐND huyện sát đúng với tình hình thực tiễn, tạo động lực cho sự phát triển Kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ  huyện lần thứ XXI đã đề ra, đó là phấn đấu đến năm 2025 Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực miền Tây Nghệ An.

Tăng cường các hoạt động giám sát của HĐND huyện, các Ban HĐND, giám sát của đại biểu HĐND trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện và nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người dân. Tuyên truyền, phổ biến các kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đó. Đóng góp vào hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND huyện hiệu quả, thực sự là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Và dù ở cương vị công tác nào, tôi cũng luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh, của huyện nhà nói riêng.