Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tôn Thiện Phương

Họ và tên: TÔN THIỆN PHƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 25/7/1971

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

Được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 là một vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi, nhất là được ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 thuộc thị xã Thái Hòa. Là người đứng đầu của ngành Kiểm sát tỉnh Nghệ An, trải qua nhiều cương vị công tác với gần 30 năm gắn bó với ngành, tôi nhận thức rằng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, thực hiện tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND. Đại biểu HĐND cần có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, nhiệt tình và trách nhiệm, đáp ứng được kỳ vọng, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đai biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nếu được các cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa:

1- Luôn chú ý lắng nghe ý kiến cử tri ở cơ sở, ở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết các vụ việc thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát và là cầu nối, chuyển tải, giám sát chặt chẽ việc xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐND và của các cấp, các ngành.

2- Chỉ đạo trong toàn ngành có biện pháp để giải quyết những nhiệm vụ công tác quan trọng, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của ngành, tập trung chỉ đạo VKSND hai cấp chủ động nắm chắc tình hình tội phạm, thực hiện tốt và bám sát các nhiệm vụ, yêu cầu của Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp giải quyết tốt các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế –  xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Thái Hòa, khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; chỉ đạo VKSND hai cấp Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Toà án xác định các vụ án trọng điểm, các loại tội phạm về ma túy, xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, các vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát Nghệ An thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phát hiện, tổng hợp ban hành văn bản kiến nghị yêu cầu khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội làm phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

4- Với việc thực hiện chức năng của ngành là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được xử lý theo pháp luật. Chỉ đạo VKSND hai cấp tăng cường các biện pháp Kiểm sát tư pháp được chặt chẽ, kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động tư pháp để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tập trung công tác xây dựng ngành vững mạnh toàn diện để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân, nhằm bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân.

5- Được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời sẽ chỉ đạo giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri liên quan tới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Nghệ An.

6- Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này là một vinh dự lớn của cá nhân và ngành Kiểm sát tỉnh Nghệ An và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi; trên cương vị công tác và với vai trò, trách nhiệm của mình, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và trước pháp luật; đây cũng là cơ hội, điều kiện để tôi được lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân, để tôi thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát giao cho. Tôi mong muốn cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, qua đó tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động của người ứng cử đại biểu hội đồng. Trong điều kiện, khả năng cương vị công tác của mình, tôi sẽ cố gắng đề xuất với các ngành, các cấp, với tỉnh trong việc đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thị xã Thái Hòa tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương, với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra là đưa thị xã Thái Hòa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Bắc Nghệ An./.