Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hà

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1983

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Nghệ An

Bản thân tôi là một người cán bộ thanh tra, tôi rất vinh dự được đứng trong đội ngũ của ngành Thanh tra. Trong suốt quá trình công tác, dù ở lĩnh vực, cương vị công tác nào tôi cũng luôn rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, cố gắng, nỗ lực, không ngừng học tập, phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm công tác và luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khi được cấp ủy Đảng, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban MTTQ các cấp hiệp thương, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi luôn xác định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm mà cử tri giao cho.

Nếu là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ có nhiều điều kiện được trực tiếp tiếp xúc với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, các ý kiến kiến nghị của cử tri, của nhân dân với Hội đồng nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời sẽ có điều kiện thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của người cán bộ thanh tra làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi dự kiến có một số chương trình hành động như sau:

1- Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đồng thời phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những vấn đề bất cập trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cơ chế của địa phương, những vấn đề bức xúc ở cơ sở đến các cấp, các ngành, cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Tôi sẽ thực hiện tốt là cầu nối giữa Hội đồng nhân dân với nhân dân, với cử tri.

Tôi sẽ tích cực nghiên cứu và cùng các đại biểu của Hội đồng nhân dân chủ động đề xuất với HĐND tỉnh, tham gia thảo luận, biểu quyết xây dựng các chủ trương, giải pháp, đề ra các cơ chế cụ thể phù hợp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

2- Là một công chức công tác trong ngành Thanh tra, ngành được Đảng và Nhà nước giao cho trọng trách: Quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Xuất phát từ đây, tôi đặc biệt quan tâm và nỗ lực đóng góp sức mình để tuyên truyền cho nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; kiến nghị với các ngành chức năng giải quyết trên cơ sở tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định. Nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững, ổn định kinh tế chính trị – xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3- Luôn luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, của người đảng viên. Gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để làm tròn trách nhiệm của một người cán bộ thanh tra, trách nhiệm của người đại biểu và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.