Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Kỳ Thanh

Họ và tên: NGUYỄN KỲ THANH

Ngày, tháng, năm sinh: 11/4/1986

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An

Tôi rất vinh dự và tự hào được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn huyện Nghi Lộc, vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng.

Bản thân tôi hiện đang công tác trong lĩnh vực tham mưu, phục vụ cho hoạt động của HĐND tỉnh. Quá trình làm việc, phục vụ cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong 3 nhiệm kỳ qua, tôi càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của HĐND tỉnh; là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; có chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; và giám sát việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết HĐND. Chính vì vậy, nếu được các bậc cử tri huyện Nghi Lộc tín nhiệm bầu cho tôi được làm đại biểu HĐND tỉnh thì tôi thấy rất vinh dự, đồng thời tôi cũng thấy được trách nhiệm mà các bậc cử tri đã giao cho.

Tôi sẽ hết sức nỗ lực để thực hiện vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh; tích cực tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân; góp phần chăm lo quyền lợi chính đáng của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của người dân; thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và huyện Nghi Lộc – nơi đã bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh.

Trên tinh thần đó, tôi xin được tập trung vào 5 vấn đề chính sau đây trong chương trình hành động:

1- Thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gắn bó với cử tri huyện Nghi Lộc. Lắng nghe tiếng nói của cán bộ và Nhân dân. Tích cực tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và kiến nghị của các bậc cử tri để HĐND tỉnh có những chủ trương, chính sách kịp thời, giải pháp đúng đắn đáp ứng nguyện vọng của cử tri, phục vụ Nhân dân được tốt hơn. Nhất là các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giáo dục và môi trường.

2- Đóng góp có chất lượng vào chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của HĐND tỉnh. Trên cơ sở gắn bó, nghiên cứu thực tiễn của huyện Nghi Lộc, tôi sẽ đề xuất với HĐND tỉnh chương trình ban hành nghị quyết, xây dựng những cơ chế chính sách, những vấn đề thiết thực nhất như: cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại các vùng nông thôn; cơ chế, chính sách hỗ trợ phân loại, thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại tại các khu công nghiệp; cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ… Đồng thời tôi sẽ cố gắng góp phần nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo nghị quyết, các cơ chế chính sách trình HĐND tỉnh để Nghị quyết HĐND tỉnh khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống.

3- Tham gia tích cực vào công tác giám sát, nhằm làm cho chủ trương chính sách về với cơ sở, đến với người dân. Góp phần cùng với đội ngũ các cấp tuyên truyền hướng dẫn, thực hiện thúc đẩy sự phát triển của huyện nhà, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Trên cơ sở giám sát, đánh giá hiệu quả của cơ chế chính sách, phát hiện những bất cập hạn chế, góp phần khắc phục những khó khăn vướng mắc, để không ngừng hoàn thiện chính sách, phục vụ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.

4- Là một đại biểu HĐND tỉnh được các bậc cử tri huyện Nghi Lộc bầu ra, tôi sẽ luôn ý thức được trách nhiệm của mình với huyện nhà. Trong điều kiện và khả năng có hạn nhưng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để góp một phần bé nhỏ vào xây dựng huyện Nghi Lộc, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Gắn bó với tổ đại biểu tại đơn vị ứng cử và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

5- Nếu được các đ/c và các bậc cử tri huyện Nghi Lộc bầu vào đại biểu HĐND tỉnh tôi nguyện luôn cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng mà các bậc cử tri.

Trên đây là 5 điểm chính trong chương trình hành động của tôi. Tôi rất mong được các bậc cử tri quan tâm, góp ý để tôi tiếp tục hoàn thiện. Tôi xin hứa với các bậc cử tri nếu được các bậc cử tri quan tâm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh thì tôi sẽ cố gắng để thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh.