Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Sơn

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG SƠN

Ngày, tháng, năm sinh: 05/5/1970

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Tôi được tín nhiệm giới thiệu ứng cử viên bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trước cử tri. Bản thân nhận thấy rằng là cán bộ dù trúng cử hay không đều phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và trong thời gian qua bản thân luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được tổ chức phân công.

Chúng ta đều biết Kỳ Sơn là một huyện có diện tích lớn thứ 2 trong toàn tỉnh; là huyện có vị trí chiến lược quan trọng, là huyện địa đầu phía Tây Nam của tỉnh. Cộng đồng dân cư ở Kỳ Sơn có 5 dân tộc cùng sinh sống, có truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm và đoàn kết, gắn bó xây dựng quê hương đất nước ngày càng ấm no phát triển.

Với mong muốn có điều kiện được tiếp xúc, lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân huyện nhà từ đó đề đạt trực tiếp với Nhà nước có các chính sách phù hợp có hiệu quả hơn, chung sức với Đảng bộ và nhân dân Kỳ Sơn tích cực phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ biên cương; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tôi mong muốn cử tri huyện nhà tín nhiệm ủng hộ tôi, để tôi được trúng cử HĐND tỉnh, đây là nguồn cổ vũ, động viên tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nếu được cử tri huyện Kỳ Sơn tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, bản thân tôi vinh dự khi được thay mặt cho giai cấp nông dân tỉnh nhà tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của tỉnh, qua đó sẽ góp phần vào việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân, đặc biệt là hội viên, nông dân đồng bào dân tộc, miền núi. Với thuận lợi là bản thân tôi đã trải qua quá trình công tác hơn 27 năm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và gắn bó mật thiết với các địa phương miền núi của tỉnh, khi là người đại biểu Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước phân công, trong thời gian tới bản thân tôi tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1- Trước hết, phải không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2- Bản thân tôi sẽ nỗ lực hết sức nhằm thực hiện đúng, đủ, kịp thời, hiệu quả trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh đối với cử tri, nhân dân huyện Kỳ Sơn. Thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, đặc biệt với đồng bào dân tộc miền núi của huyện nhà để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc của nhân dân để kịp thời phản ánh tới Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; Quan tâm tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có chức năng giải quyết, trả lời đồng thời theo dõi, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo thẩm quyền.

3- Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

4- Với cương vị cá nhân, đồng thời gắn với vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ đồng hành, hỗ trợ nông dân, nhân dân huyện Kỳ Sơn, cùng với Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Kỳ Sơn xây dựng huyện nhà từng bước phát triển bền vững để không ngừng củng cố xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân các cấp.

5- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân, chú trọng vào phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

6- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế như: Vốn, giống cây trồng, vật nuôi; khoa học kỹ thuật; thành lập tổ hợp tác, HTX; xây dựng chỉ dẫn địa lý, quảng bá thương hiệu sản phẩm; thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm… nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, nhân dân. Duy trì phát huy hiệu quả dự án lợn nái đen sinh sản tại 11 xã biên giới; mở rộng quy mô số lượng, nâng cao chất lượng đàn gà đen Kỳ Sơn (trước mắt là tại xã Mường Lống, Huồi Tụ); Phát huy hiệu quả các dự án đầu tư cho vay Quỹ HTND tỉnh (02 dự án với tổng vốn 700 triệu đang phát huy hiệu quả; có kế hoạch hỗ trợ phát triển tốt các mặt hàng nông, lâm thế mạnh của huyện Kỳ Sơn…

7- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung, của huyện Kỳ Sơn nói riêng.

8- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực theo phương pháp cầm tay chỉ việc (Mô hình bảo vệ môi trường; mô hình nông dân tham gia đảm bảo QPAN; Mô hình giúp đỡ hộ nghèo; Hướng dẫn phụ trách các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới…).

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, tôi rất mong muốn cử tri huyện nhà ủng hộ để tôi được trúng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026.