Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Võ Minh Thế

Họ và tên: VÕ MINH THẾ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1985

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy

Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tín nhiệm của cư tri nơi công tác và nơi cư trú, Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế của tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nói chung và của địa phương chúng ta trong nhiệm kỳ qua thì còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm. Nếu vinh dự được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18 nhiệm kỳ 2021 – 2026, trên cương vị công tác, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với Chương trình hành động như sau:

Trước hết tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân; quyết tâm đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: Tranh chấp đất đai, vấn đề giao rừng gắn với đất lâm nghiệp, vấn đề chất lượng khám chữa bệnh, vấn đề vệ sinh môi trường, tệ nạn ma túy, nhiễm HIV,….

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; Chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục – đào tạo; chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên, các chính sách về an sinh xã hội…

Thứ tư, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, bản thân luôn xem việc ứng cử HĐND tỉnh lần này đó là nguồn động viên rất lớn để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà và của địa phương chúng ta.