Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lục Thị Liên

Họ và tên: LỤC THỊ LIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Được cơ quan, cử tri nơi cư trú tín nhiệm, BTV Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 18, huyện Con Cuông nơi có truyền thống cách mạng vẻ vang của miền Trà Lân lịch sử, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây xứ Nghệ. Tôi nhận thức rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn là trách nhiệm rất lớn trước các cấp ủy Đảng, chính quyền; cử tri và nhân dân huyện Huyện Con Cuông cũng như toàn thể cử tri tỉnh nhà. Là người con của miền núi, đã từng có thời gian dài công tác tại các huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, là đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, phụ trách lĩnh vực Dân tộc tôi đã nắm được và thấu hiểu được những khó khăn, vất vả mà người dân ở các huyện miền núi trong tỉnh, đặc biệt là các vấn đề đồng bào các dân tộc vùng cao đang phải đối diện. Tôi đã cố gắng để đóng góp vào việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế – xã hội của tỉnh. Thể hiện rõ chính kiến của mình, nhất là về các chính sách liên quan đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò, trách nhiệm của mình dù ở vị trí công tác nào tôi cũng luôn nỗ lực, trách nhiệm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Trong thời gian qua, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn chung của tỉnh như thiên tai, dịch bệnh, nhưng HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, được các cấp các ngành và cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều chủ trương nghị quyết đã được ban hành, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (hơn 300 nghị quyết, trong đó có 54 NQ về cơ chế chính sách). Hoạt động giám sát, việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri của tỉnh nói chung và miền núi nói riêng đã được ban hành thành nghị quyết, chủ trương: như đầu tư nâng cấp hạ tầng, giao thông, quản lý đất đai, đô thị, công tác tái định cư thủy điện, chính sách an sinh cấp BHYT cho người nghèo, cận nghèo; mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân; việc cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào vùng cao, vùng xa, hỗ trợ ngư dân; chính sách hỗ trợ thôn bản về đích NTM, phát triển du lịch cộng đồng, việc hạn chế đầu tư mới các công trình thủy điện…vđã góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH ở các vùng trên địa bàn toàn tỉnh. Có được kết quả đó, có thể nói đại biểu HĐND, các cơ quan của HĐND đóng vai trò hết sức quan trọng.

Với sự giới thiệu của UBBC tỉnh, nếu được cử tri huyện nhà tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực để  thực hiện tốt chương trình hành động cụ thể sau đây:

1- Nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của đơn vị, địa phương nơi cư trú; không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người cán bộ, người đại biểu HĐND tỉnh. Xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân.

2- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua việc đi cơ sở, (nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn), tiếp xúc cử tri tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân để nắm được và phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để xử lý và giải quyết. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

3- Với vai trò là đại biểu chuyên trách của HĐND tỉnh tôi sẽ cùng với tập thể HĐND, Thường trực và các cơ quan của HĐND phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tham gia có chất lượng vào các hoạt động của HĐND, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; thẩm tra, giám sát trình HĐND tỉnh ban hành những chủ trương, cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu của địa phương, đi vào cuộc sống để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo của tỉnh Nghệ An. Chú trọng đề xuất xây dựng các chính sách về đầu tư hạ tầng, điện, nước sinh hoạt, sản xuất nông, lâm nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, chính sách bảo vệ rừng, an sinh, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng – an ninh… vùng miền núi để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Quan tâm việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, các chương trình, đề án đang triển khai. Đồng thời, đôn đốc các cơ quan liên quan sớm tổ chức thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh – đây là động lực mới, rất quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội miền Tây của tỉnh nói chung, trong đó có huyện Con Cuông.

4- Thực hiện tốt việc giám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời phát hiện vấn đề bất cập để kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý; Tham gia đầy đủ, trách nhiệm việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Đồng thời, có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

5- Trong điều kiện, khả năng vị trí công tác của mình, là đại biểu ứng cử tại huyện Con Cuông ngoài những vấn đề chung đã nêu trên, đối với huyện Con Cuông tôi sẽ tập trung vào  một số vấn đề như sau:

Phối hợp cùng với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương đề xuất với cấp có thẩm quyền xây dựng các cơ chế, chính sách, thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội trọng tâm của huyện đang đặt ra hiện nay như: Việc quy hoạch, xây dựng và phát triển Con Cuông trở thành đô thị theo hướng sinh thái, đồng thời với thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng – Vườn Quốc gia Pù Mát, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng – an ninh biên giới; xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, trường học (Trường PTDTNT THCS), trạm xá; Thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế nhân rộng các mô hình sản xuất các sản phẩm có thương hiệu từ cam, chè, dược liệu, tre trúc, phát triển du lịch cộng đồng… để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Để có cơ hội thực hiện chương trình hành động trên, là một cán bộ nữ người dân tộc. Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 18, tôi mong muốn được đại diện cho tiếng nói của cử tri, đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, vùng đồng bào các dân tộc miền núi nói chung và huyện Con Cuông nói riêng. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, các ngành. Đặc biệt, rất mong nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể cử tri huyện nhà tín nhiệm bầu tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để phấn đấu và cống hiến cho sự phát triển KT-XH của tỉnh cũng như huyện Con Cuông.