Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phan Thị Hoan

Họ và tên: PHAN THỊ HOAN

Ngày, tháng, năm sinh: 29/8/1971

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND, Tôi rất vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp, cử tri cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp, cử tri nơi cư trú giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Qua các bước hiệp thương theo quy định của Luật bầu cử, tôi được giới thiệu ra ứng cử và xếp vào danh sách 07 ứng cử viên để cử tri Đơn vị bầu cử số 1 – thành phố Vinh chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đây là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân tôi và Đảng bộ khối Doanh nghiệp, với trách nhiệm, vị trí công tác hiện nay, nếu vinh dự được cử tri bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của mình về thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh cụ thể như sau:

Thứ nhất: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin thực tiễn từ cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của cử tri, thu thập thông tin, phản ánh trung thực, đầy đủ với HĐND tỉnh, với các ngành, các cấp, đề nghị với cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết và giám sát chặt chẽ việc giải quyết những vấn đề chính đáng mà cử tri kiến nghị. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân, tích cực thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Thứ hai: Cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp, tập trung tham mưu phát triển, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo môi trường, góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công bản thân sẽ chủ động trong việc nghiên cứu tham mưu và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường công tác hỗ trợ, phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng thời tiếp nhận các ý kiến của các doanh nghiệp, kiến nghị với các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, xây dựng đội ngũ doanh nhân, gắn việc phát triển doanh nghiệp với việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và phát triển kinh tế xã hội Thành phố Vinh nói riêng.

Thứ ba: Rất vinh dự là đại biểu ứng cử được bầu cử tại đơn vị bầu cử Thành phố Vinh, địa bàn mà hầu hết cán bộ, đảng viên và người lao động các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp sinh sống và làm việc, tôi sẽ có trách nhiệm nghiên cứu thực tiễn cùng với lãnh đạo địa phương để có những đóng góp xây dựng địa phương phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra “Xây dựng Thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; từng bước xây dựng nền tảng của đô thị thông minh và sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ”.

Thứ tư: Thực hiện chức năng tiếp công dân, tiếp nhận xử lý các phản ánh, đơn  thư, kiến nghị theo quy định. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và người dân quan tâm.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của bản thân. Nếu được trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin hứa sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri để nghe cử tri phản ánh về những vấn đề ở địa phương đang quan tâm, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, về kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh, vận động các doanh nghiệp và nhân dân cùng thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân.