Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bùi Đình Long

Họ và tên: BÙI ĐÌNH LONG

Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1966

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Trải qua quá trình công tác trên nhiều lĩnh vực, bản thân tôi luôn ý thức được vai trò quan trọng của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của HĐND tỉnh. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Là cơ quan quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh theo luật định; Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Vì vậy để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của Hội đồng nhân dân trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi mỗi Đại biểu Hội đồng phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có trí tuệ, có tư duy lý luận, có kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Với quá trình công tác của bản thân, tôi tự nhận thấy, nếu được làm Đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện để đóng góp cùng với HĐND tỉnh, trong quá trình phát triển của địa phương.

Vì vậy, nếu được cử tri của huyện nhà tín nhiệm bầu tiếp tục tham gia đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh, người đại biểu nhân dân với chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Bản thân tôi luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công.

Luôn nâng cao trình độ về mọi mặt – để vừa hoàn thành tốt trọng trách trên cương vị công tác của mình, vừa tham gia có trách nhiệm vào các vấn đề phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh;

Thứ hai: Tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, trên cơ sở nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng, đủ chế độ tiếp xúc cử tri theo quy định.

Lắng nghe và tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát chặt chẽ của cử tri

Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét giải quyết công việc, những khó khăn, vướng mắc theo đúng thẩm quyền; Tham gia tích cực vào các hoạt động chất vấn, hoạt động giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách hiện hành, nhất là các Nghị quyết Hội đồng nhân dân và các vấn đề liên quan tới các ngành văn hóa, xã hội, những vấn đề bức xúc của nhân dân;

Chú trọng đến công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; Thực hiện tốt công khai minh bạch và có giải pháp để phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả.  

Thứ ba: Với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách các lĩnh vực văn hóa – xã hội), tôi sẽ tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và cùng tập thể UBND tỉnh,  tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về lĩnh vực giáo dục đào tạo: Tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển giáo dục – đào tạo;

Trong đó tập trung chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện việc quy hoạch mạng lưới trường lớp một cách bài bản, khoa học phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 phù hợp với điều kiện dạy học và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường;

Tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao cơ sở vật chất các trường học, phấn đấu xây dựng nhiều trường đạt chuẩn Quốc gia.

2. Về y tế: Trong những năm tới, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nâng cấp, đổi mới cơ chế hoạt động của các trạm y tế xã.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao y đức và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; quan tâm phát triển y tế dự phòng; Thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, làm sao cho mức độ thụ hưởng các dịch vụ y tế của người dân được tăng lên;

Trong giai hiện nay, cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

3. Về lĩnh vực khoa học công nghệ:

Quan tâm chỉ đạo phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trên cơ sở đổi mới khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, tuyển chọn các đề tài phù hợp và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn đời sống;

Tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như huyện Nghi Lộc.

4. Về thực hiện các chính sách xã hội:

– Quan tâm thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới;

– Chăm lo các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với đất nước.

– Thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ  vay vốn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội đối với người bị yếu thế trong xã hội; các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, các quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành về bảo hiểm y tế, BHXH cho người nghèo, người có thu nhập thấp.

5. Về văn hóa, thể thao và du lịch:

Tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc và giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc;

Từng bước, hoàn thiện  thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đồng bộ cho cơ sở (Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao cơ sở; UBND tỉnh sẽ ban hành Quy định Nguyên tắc, tiêu chí cụ thể để hỗ trợ);

Triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp để phát triển ngành Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh;

6. Với địa bàn huyện Nghi Lộc:

Vui mừng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt những thành quả trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, kết quả thu hút đầu tư, vấn đề thu ngân sách và kết quả tăng trưởng hàng năm. Trong thời gian qua, bộ mặt đô thị nông thôn thực sự có nhiều chuyển biến, đời sống đa số đồng bào nhân dân tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026,  Nghị quyết huyện Đảng bộ Nghi lộc đã xác định rất cụ thể; các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp thực hiện đã được HĐND thông qua và quyết nghị;

Tôi sẽ cùng cấp ủy chính quyền, các vị HĐND, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động:

– Ưu tiên việc hoàn thiện và thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường lớp, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; tập trung chỉ đạo để nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, quan tâm đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình hoạt động tốt (Trường THCS Quán Hành), tích cực chỉ đạo để tiến tới tổ chức Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc 1), một trong những nôi đào tạo nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

– Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện, chất lượng hoạt động tại trung tâm y tế và các trạm y tế xã.

– Quan tâm trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các đối tượng chính sách;

– Xây dựng một số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

Trên đây là những suy nghĩ tâm huyết của mình và cũng là lời hứa mà tôi quyết tâm thực hiện, dù có phải là đại biểu HĐND tỉnh hay không;

Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá 18 nhiệm kỳ 2021 – 2026, thì chương trình hành động của tôi sẽ khả thi hơn. Do vậy, rất mong được sự quan tâm, chia sẻ và tín nhiệm của cử tri và nhân dân huyện nhà.