Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Xuân Quang

Họ và tên: HÀ XUÂN QUANG

Ngày, tháng, năm sinh: 18/3/1970

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu

Tôi được Cơ quan nơi công tác giới thiệu, cử tri nơi cư trú tín nhiệm và đã được Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là niềm vinh dự lớn không chỉ cho cá nhân tôi mà còn là vinh dự cho cơ quan nới công tác, địa phương.

Trong thời gian qua, tuy có nhiều thuận lợi, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến của thời tiết, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân; nhưng nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng, chịu khó vượt qua mọi khó khăn của nhân dân huyện nhà nên các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh cơ bản đạt và vượt; Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,16%, thu nhập bình quân đầu người 53,7 triệu đồng/ người/năm, đến thời điểm này đã có 30/36 xã về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, còn một số lĩnh vực chưa đạt, chưa đáp ứng được mong mỏi của nhân dân; các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Với vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân; trong thời gian tới tôi sẽ cùng với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn. Đồng thời để thực hiện tốt có hiệu quả nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tích cực cùng với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện nhà nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh; Trung ương, để có giải pháp tháo gỡ khó khăn như đã nêu trên và có cơ chế, chính sách, quan tâm ưu tiên các địa phương, các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn để vươn lên cùng với sự phát triển chung của tỉnh, của huyện nhà.

2- Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của  người đại biểu HĐND.

3- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nới công tác, nơi cư trú, nơi bầu cử để kịp thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; thực sự là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan có thầm quyền. Tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

4- Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để cùng với HĐND ban hành các Nghị quyết, chủ trương đúng với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

5- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân; chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

6- Để xứng đáng với niềm tin, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, bản thân tôi thấy rằng phải nỗ lực và phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.