Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phạm Văn Giang

Họ và tên: PHẠM VĂN GIANG

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1980

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ CQCQ huyện, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin UBND huyện Quỳnh Lưu

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, tôi vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân. Vì đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã phát huy vài trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời và phù hợp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Các xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu thuộc đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh có 17 xã, thị trấn. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ đối với các xã, thị trấn có tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua như Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang, Quỳnh Hậu.. thì các xã còn lại chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó có 9 xã vùng miền núi, nguồn thu từ ngân sách địa phương còn hạn chế, hệ thống nước sạch, kết cấu hạ tầng còn bất cập, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, hạn chế… đây là những vấn đề mà cử tri cũng như các vị đại biểu quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện chung hiện nay của tỉnh, của huyện.

Nếu được bầu vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, bản thân tôi thấy cần tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có các cơ chế, chính sách để giúp các địa phương có các giải pháp đồng bộ, đột phá hơn nữa để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Để thực sự trở thành đại biểu dân cử, bản thân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri đơn vị bầu cử cũng như nơi công tác và nơi cư trú; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng, kiến nghị chính đảng của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan nhà nước, đồng thời tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

Thứ hai, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kiến nghị chú trọng các chính sách phát triển kinh tế, vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tham gia tích cực công tác giám sát trên các lĩnh vực chuyên môn theo sự phân công; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Thứ ba, thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi, kiểm tra giám sát việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ảnh trung thực nguyện vọng của cử tri, đôn đốc thực hiện những quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ tư, về lĩnh vực chuyên môn, tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện, tập trung là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất như nhà văn hóa, sân thể thao cấp xã và cấp thôn, hệ thống thư viện, hạ tầng thông tin truyền thông; chú trọng chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và thông tin, truyền thông, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân, bản thân tôi phải luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao.