Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhi

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHI

Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1985

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương

Tôi rất vinh dự được lãnh đạo cơ quan, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử huyện Hưng Nguyên. Đây là niềm tự hào, niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, là cơ hội để tôi được đại diện cho tiếng nói của nhân dân, của cử tri tỉnh Nghệ An, mà trước hết là cử tri nơi tôi ứng cử.

Nếu được các đồng chí và các bậc cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, chăm lo xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Chương trình hành động của tôi xin được tập trung vào 4 nội dung chính sau đây:

Thứ nhất: Phải gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bậc cử tri, phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri về HĐND tỉnh để HĐND tỉnh có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với lòng dân; chăm lo và phát huy vai trò của người dân; góp phần tháo gỡ những khó khăn của cơ sở và nhân dân.

Thứ hai: Tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh là: Quyết định những vấn đề của tỉnh trong phạm vi được phân quyền, phân cấp; giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Góp phần làm cho HĐND tỉnh hoạt động thật sự có hiệu lực, hiệu quả. Tôi sẽ tích cực trong việc tham gia đề xuất những quyết sách của HĐND tỉnh hướng tới những vấn đề quan trọng cần thiết đối với sự phát triển và cuộc sống của cán bộ và nhân dân như: Tạo môi trường thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo; phát triển du lịch, giải quyết việc làm, công tác y tế, giáo dục và văn hóa; củng cố cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và tệ nạn; xây dựng lực lượng công an, quân sự, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ cấp cơ sở,… Tăng cường tuyên tuyền chủ trương, chính sách, pháp luật đến với nhân dân để nhân dân thực hiện, đồng thời làm cho người dân được thụ hưởng đầy đủ các cơ chế, chính sách được ban hành. Tăng cường giám sát để Nghị quyết HĐND tỉnh, các cơ chế, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống; đánh giá hiệu quả cơ chế, chính sách, khắc phục bất cập hạn chế để hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Thứ ba: Là Phó trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập khẩu, tôi sẽ tích cực tham gia, nghiên cứu tham mưu để đề xuất những cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu, góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh trong giai đoạn sắp tới, hoàn thành và vượt chỉ tiêu xuất khẩu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Bên cạnh đó, tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc tham mưu các chính sách nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người dân, các chính sách dành cho người già, trẻ em và phụ  nữ. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc hỗ trợ định hướng cho các gia đình trong việc giáo dục con trẻ, phát triển nghề nghiệp, giữ gìn các nét văn hóa truyền thống,… là một trong những vấn đề rất cần thiết được quan tâm.

Thứ tư: Không ngừng tu dưỡng, học tập và rèn luyện để có đủ phẩm chất, năng lực, kỹ năng làm công tác Hội đồng nhân dân. Thường xuyên kiểm điểm trách nhiệm của mình để làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri đã bầu tôi vào đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình hoạt động, tôi sẽ luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của cử tri để không ngừng hoàn thiện chương trình hành động.