Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Phan Long

Họ và tên: TRẦN PHAN LONG

Ngày, tháng, năm sinh: 26/3/1976

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Thị ủy, Chánh Văn phòng Thị ủy Cửa Lò

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, bản thân tôi trên cương vị công tác hiện nay, đồng thời là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tôi xin hứa:

Thứ nhất: Nêu cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, làm tròn nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn để báo cáo hoạt động, chia sẻ thông tin, kịp thời nắm bắt và phản ánh trung thực những tâm tư nguyện vọng chính đáng, những kiến nghị, đề xuất của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bản thân tôi sẽ làm hết trách nhiệm của một người đại biểu của dân, do dân và vì dân.

Thứ hai: Trên cương vị công tác là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chánh Văn phòng Thị ủy:

– Luôn bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chương trình, kế hoạch của cấp trên và điều kiện thực tế của thị xã để kịp thời tham mưu cho BTV Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cụ thể hóa trong chương trình công tác hàng năm, hàng tháng. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình đảm bảo nội dung, tiến độ, có hiệu quả, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhằm nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã ngày một vững mạnh toàn diện.

– Tăng cường nắm bắt và xử lý thông tin; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp; tích cực tham mưu giúp Thường trực cấp ủy điều hành công việc hàng ngày một cách thông suốt, xử lý kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các ngành, các cấp và cơ sở. Đặc biệt, tham mưu làm tốt công tác tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Thị ủy theo Quy định số 11 của Bộ Chính trị. Thông qua đó, có 2 nội dung cần tập trung:

+ Một là: Sau phiên tiếp dân định kỳ, đột xuất, tham mưu cho đồng chí Bí thư Thị ủy chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy trình, quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Hai là: Thông qua đó phát hiện những bất cập để kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền, nhất là đối với tỉnh những khó khăn, vướng mắc, những chủ trương, chính sách không còn phù hợp để kịp thời thay đổi và có những cơ chế, chính sách sát, đúng với tình hình thực tế của tỉnh nói chung, thị xã Cửa lò chúng ta nói riêng (như: quy định về công tác bồi thường, GPMB, cấp đất trái thẩm quyền vướng quy hoạch, phụ cấp cho cán bộ khối sau sáp nhập,…).

– Thường xuyên nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các cơ chế chính sách của tỉnh liên quan đến sự phát triển của thị xã Cửa Lò như: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” (trong đó có nhiều cơ chế đặc thù cho thị xã Cửa Lò phát triển); Kế hoạch đầu tư công các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thị xã (Dự án: Kè biển, mở rộng đường Bình Minh,…) để quan tâm theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh những khó khăn, vướng mắc của thị xã.

– Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các TCCS đảng thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy ngày càng tốt hơn, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cánh hành chính trong Đảng, đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên toàn địa bàn thị xã.

Thứ ba: Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện kỹ năng người đại biểu HĐND, kỹ năng nghị trường. Luôn trau dồi, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, tiên phong, gương mẫu đi đầu làm trước của người cán bộ, đảng viên; nêu cao bản lĩnh người đại biểu nhân dân: Chính trực, dũng cảm, chí công vô tư…

Cuối cùng, để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, hoàn thành tốt các nội dung chương trình hành động của bản thân đề ra, kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp và toàn thể cử tri thị xã.