Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phạm Trọng Hoàng

Họ và tên: PHẠM TRỌNG HOÀNG

Ngày, tháng, năm sinh: 22/7/1969

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ dành tâm sức để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định của luật pháp, trong đó chú trọng thực hiện các nội dung sau:

1- Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò là người đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri, nhân dân. Sâu sát lắng nghe, nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri, nhân dân để phản ánh và giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2- Nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với miền núi, sẽ tập trung nghiên cứu, rà soát việc thực hiện các chính sách theo Quyết định 2355-QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội miền Tây Nghệ An, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện đến năm 2023 theo chủ trương của Bộ Chính trị. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất, góp phần cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021 – 2030 (theo Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội).

3- Tích cực tham gia ý kiến với các cơ quan chức năng của tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, ban hành các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kịp thời những thiếu sót, bất cập trong việc ban hành và thực hiện các chính sách.

4- Sắp xếp lịch công tác hợp lý, dành thời gian đi nghiên cứu, khảo sát nắm tình hình công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Đặc biệt là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo hiểm, thực hiện chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội. Kịp thời kiến nghị xử lý những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách trong thực tế.

5- Chú trọng tìm hiểu, góp ý, tư vấn, cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp huyện và cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Kính mong cử tri, nhân dân góp ý, ủng hộ tôi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.