Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Văn Duẩn

Họ và tên: TRẦN VĂN DUẨN
(Thượng tọa Thích Thọ Lạc)

Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1963

Nghề nghiệp, chức vụ: Tu sỹ Phật giáo; Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An

Tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An giới thiệu ra ứng cử, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026; được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2. Đối với tôi, đây vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước cử tri và Nhân dân.

Vì, tôi nhận thức rằng: Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra. Do đó, là người đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải nắm bắt được ý kiến, kiến nghị của nhân dân, phải nói được tiếng nói của nhân dân, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu.

Là một tu sĩ Phật giáo, tôi luôn tự ý thức rằng: Phải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phải luôn cố gắng học tập, tinh tiến tu hành và không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, để trở thành một vị tu sĩ gương mẫu, thực hiện hữu hiệu lý tưởng giải thoát giác ngộ, hoằng pháp lợi sinh và tinh thần từ bi nhập thế của đạo Phật, đem hết khả năng của mình phục vụ Giáo hội, cộng đồng, dân tộc và Tổ quốc theo đúng phương châm của GHPGVN đó là “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Do đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi dự kiến sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

Thứ nhất: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp; thường xuyên gần gũi với nhân dân và cử tri để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân và cử tri để kịp thời phản ánh, đề đạt với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri và nhân dân.

Thứ hai: Là Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; trụ trì chùa Diệc và chùa Đại Tuệ, tôi sẽ luôn quan tâm nắm bắt ý kiến của người dân và phật tử, từ đó đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương quan tâm và có các cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân trong sản xuất, kinh doanh. Thắt chặt tinh thần hòa hợp đoàn kết với các tôn giáo bạn. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, uống nước nhớ nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục không phù hợp với văn minh, văn hóa của dân tộc, hòa hợp đoàn kết với các tôn giáo và dân tộc anh em, tạo nên sức mạnh tổng thể, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Thứ ba: Cùng với hoạt động phật sự, hàng năm, tôi sẽ có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân và bà con phật tử tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách để kịp thời chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn và khó khăn; quyên góp, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tích cực đóng góp, chung tay cùng cả hệ thống chính trị để giúp đỡ các gia đình nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội; quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội của địa phương và của tỉnh.

Thứ tư: Tổ chức các lớp học để giáo dục nâng cao nhận thức và lối sống đạo đức cho các thế hệ trẻ. Tăng cường hướng dẫn tuyên truyền bài trừ các hủ tục, các hình thức mê tín dị đoan. Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của Phật giáo và văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Thứ năm: Tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, qua đó kịp thời nắm bắt những bất cập trong tổ chức và thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh và của địa phương, từ đó góp ý cho Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân giải quyết, nhất là những bất cập trong lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân.

Tôi luôn ý thức rằng, dù ở cương vị nào, bất cứ lúc nào, bản thân luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tôi hết sức tin tưởng và mong rằng cử tri thành phố Vinh sẽ tín nhiệm ủng hộ tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tôi có thêm cơ hội được cống hiến và thực hiện tốt dự kiến chương trình hành động của mình trong thời gian tới.