Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phạm Thành Chung

Họ và tên: PHẠM THÀNH CHUNG

Ngày, tháng, năm sinh: 13/4/1971

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Tôi ý thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với một mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức mình, làm cầu nối đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh nhà.

Tôi rất vinh dự được cơ quan và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử và được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng ý hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử huyện Tân Kỳ. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh với chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, không ngừng học tập, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ công chức, người đảng viên và người đại biểu HĐND. Thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Thứ hai, tích cực nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nắm bắt thực tiễn để cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia xây dựng những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Tân Kỳ nói riêng; trong đó chú trọng các chính sách xây dựng nông nghiệp, nông thôn; chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao đời sống của người dân; đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi; tập trung giám sát, kiến nghị việc giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc hiện nay cử tri, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đang quan tâm, như: Chính sách đối với người có công; xây dựng nông thôn mới; an ninh trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành, góp phần đảm bảo cho Hiến pháp, pháp luật, các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh được thực hiện có hiệu quả trên thực tế; giám sát việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ chính đáng của công dân.

Thứ tư, là đại biểu ứng cử tại huyện Tân Kỳ, tôi sẽ thường xuyên liên hệ với cử tri và Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực, đầy đủ và kịp thời đến HĐND các cấp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chính quyền đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri; kiên trì thúc đẩy thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ năm, là đại biểu công tác trong Ngành Tư pháp, tôi sẽ tích cực tham gia thực hiện cải cách thủ tục hành chính nói chung và trong lĩnh vực tư pháp nói riêng, qua đó nhằm giảm phiền hà cho dân, đặc biệt trên lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp… nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, minh bạch với thể chế thống nhất, thủ tục hành chính rõ ràng, công khai, bộ máy nhà nước gọn nhẹ, cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, thạo việc và tận tâm với công việc được giao; Tham gia tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, lãng phí trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, tôi sẽ cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt chú trọng, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ có quan hệ mật thiết đến đời sống hàng ngày của cử tri và Nhân dân, như: Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (trong đó có các cơ chế, chính sách), đăng ký và quản lý hộ tịch; công chứng, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách; theo dõi việc tổ chức thi hành pháp luật… Qua đó, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ khác của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong thời gian tới, nếu được bầu vào HĐND tỉnh, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, tôi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành, sẻ chia của cử tri và Nhân dân huyện Tân Kỳ để giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh./.