Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Lân

Họ và tên: HOÀNG LÂN

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1975

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Được tín nhiệm giới thiệu tiếp tục ứng cử viên bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trước cử tri. Bản thân nhận thấy rằng là cán bộ, công chức đều phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và trong thời gian công tác của mình, được Đảng, Nhà nước phân công đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt điều đó.

Để có điều kiện tiếp tục được tiếp xúc, lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân từ đó đề đạt trực tiếp với Nhà nước có các chính sách phù hợp, hiệu quả hơn. Tôi mong muốn cử tri huyện nhà tín nhiệm ủng hộ tôi để tôi được trúng cử HĐND tỉnh, đây là nguồn cổ vũ, động viên tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Được cử tri tín nhiệm, với vai trò là Phó Trưởng ban Chuyên trách của HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu với kinh nghiệm thực tiễn của mình trong hoạt động của HĐND để thực hiện tốt chức năng người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước phân công, chú trọng các vấn đề cử tri và nhân dân đang quan tâm:

1. Thực hiện tốt các buổi tiếp xúc cử tri, đồng thời thông qua nhiều kênh để thường xuyên tiếp xúc, nắm thông tin, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến cơ quan nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Căn cứ vào chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghi lộc và chương trình kế hoạch của huyện, địa phương nơi ứng cử; các nguồn lực đảm bảo và tình hình thực tiễn để tham mưu, kiến nghị, đề xuất chính sách phù hợp . Quan tâm đến mọi mặt của đời sống nhân dân, trong đó chú trọng các vấn đề sau:

Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch; công tác phòng chống dịch bệnh nhất là dịch covid -19 gắn với phát triển kinh tế;  xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư; vấn đề ô nhiễm môi trường; công tác tổ chức bộ máy; chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động;  Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; các chính sách xã hội; cải cách thủ tục hành chính; quan tâm chính sách vùng khó khăn, đặc thù; quan tâm  nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân nhất là xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao vùng khó khăn và khu công nghiệp, các đơn vị sau sáp nhập; công tác chăm sóc và khám, chữa bệnh cho người dân; phòng chống tham nhũng và lãng phí; công tác đảm bảo an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội,…

2. Thường xuyên cập nhật kiến thức, các quy định của pháp luật trên cơ sở nắm bắt thực tiễn để tham mưu HĐND tỉnh có các chính sách, giải pháp có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Nghi Lộc nói riêng nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Quan tâm tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có chức năng giải quyết, trả lời đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo thẩm quyền.

4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định.