Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hồ Tuấn Sơn

Họ và tên: HỒ TUẤN SƠN

Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1980

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức, Ủy viên chuyên trách Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh hiệp thương, giới thiệu phân công về bầu cử tại đơn vị bầu cử số 22, huyện Nghi Lộc.

Tôi nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Đối với tôi đây là niềm vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đại biểu HĐND là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Nếu được cử tri huyện nhà, tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách vừa là cán bộ đảng viên trực tiếp tham gia công tác đoàn thể, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị những lĩnh vực mà cử tri quan tâm.  Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1- Tích cực học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, lành mạnh. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, bản thân và gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, để phản ánh tại kỳ họp HĐND tỉnh và với các cơ quan chức năng, các ngành có liên quan, có thẩm quyền, để  giải quyết kịp thời các đề xuất, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2- Góp phần cùng HĐND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách  để phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và khát vọng phát triển con người Nghệ An, sáng tạo, trong công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá, là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung bộ; Trong đó chú trọng: Công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, các chế độ, chính sách của hội viên CCB, nhất là các chế độ, chính sách mới; công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, các vấn đề an sinh xã hội, các chế độ phụ cấp của cán bộ thôn, xóm đặc biệt là phụ cấp của đội ngũ chi hội, chi đoàn sau khi sáp nhập thôn xóm. Thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

3- Trên cương vị công tác của mình tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Là một lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Triển khai hiệu quả các phong trào “CCB gương mẫu”, các mô hình phát triển làm kinh tế cho hội viên. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, hội viên và người có công với cách mạng.  Tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

4- Thường xuyên lắng nghe kiến nghị, góp ý của cử tri, để đóng góp hiệu quả cho lợi ích của người dân, góp phần ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi, kiểm tra việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri. Đồng thời tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Kính thưa toàn thể cử tri. Có thể những nội dung trên chưa phản ánh hết những yêu cầu từ thực tiễn ở cơ sở và mong muốn của cử tri. Song tôi xin hứa trong quá trình công tác của mình, sẽ tích cực phấn đấu và có cách làm sáng tạo, hiệu quả để góp phần xây dựng quê hương Nghệ An nói chung và quê hương Nghi Lộc nói riêng ngày càng phát triển.