Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đặng Ngọc Thân

Họ và tên: ĐẶNG NGỌC THÂN

Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1968

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Tân Kỳ

Tôi rất vinh dự được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được xếp vào danh sách 5 ứng cử viên để cử tri đơn vị bầu cử tại huyện Tân Kỳ lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII. T

Với trách nhiệm, vị trí công tác hiện nay, tôi luôn luôn xác định rõ tôi có được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh lần này hay không, hoàn toàn do cử tri cân nhắc, lựa chọn, quyết định, đó là quyền và nghĩa vụ của cử tri, dù ở cương vị nào thì tôi cũng nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, nghị lực và thời gian để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, yêu cầu của cử tri để tổng hợp, giám sát, kiểm tra, đôn đốc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri, của công dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể đó là:

Trước hết là người cán bộ, công chức được làm việc, phục vụ và được yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Tân Kỳ ngày càng phát triển.

Hiện nay, các xã thuộc huyện Tân Kỳ cơ bản là thuần nông, công nghiệp dịch vụ chưa phát triển, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp còn nhiều bất cập, thu ngân sách còn eo hẹp, đời sống, việc làm của bà con còn nhiều vất vả, số lao động nông thôn có việc làm chưa ổn định, thu nhập còn thấp do chưa có tay nghề để tham gia thị trường lao động chất lượng cao. Vì vậy xác định việc đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội đang là vấn đề mà cử tri toàn huyện quan tâm.

Vì vậy bản thân tôi tự nhận thấy nếu trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh thì cần phải:

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

4. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác an sinh xã hội, trọng tâm là công tác chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người người lao động, tiếp cận tốt các dịch vụ tín dụng ưu đãi mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống của nhân dân góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững để Tân Kỳ trở  thành một huyện miền núi thấp có đời sống kinh tế, xã hội phát triển phù hợp với tình hình chung của tỉnh Nghệ An.

5. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Trên đây là một số nội dung chương trình hành động của bản thân tôi. Trong thời gian tới, tôi rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống.