Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Cường

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1982

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An

Tôi được lãnh đạo, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 18 – huyện Con Cuông. Đây là niềm tự hào, niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, là cơ hội để tôi có thể được đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, của cử tri tỉnh Nghệ An, mà trước hết là cử tri nơi tôi ứng cử.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2004, tôi về Nghệ An làm nhân viên tư vấn Luật, sau đó được tuyển dụng vào công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. Hơn 07 năm công tác trong lĩnh vực Tư pháp và 09 năm công tác tại cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đã giúp tôi tích lũy, học hỏi thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống. Nếu được các đồng chí và các bậc cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, chăm lo xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và của huyện Con Cuông nói riêng trong thời gian tới.

Quá trình làm việc tại cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh, tham mưu giúp việc cho Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã giúp tôi nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử nói chung. Đồng thời, qua đó giúp tôi thấy rằng việc gắn bó mật thiết với cử tri có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Mặt khác, trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành, các cấp ghi nhận và đánh giá cao chất lượng, hiệu quả, trong đó việc tiếp xúc cử tri, tổng hợp và chuyển tải đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, “đeo bám” đến cùng việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chính là một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh. Vì vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động với trọng tâm là hướng về Nhân dân, hướng về cử tri để thực hiện tốt nhất vai trò đại diện của mình. Chương trình hành động của tôi xin được tập trung vào 4 nội dung chính sau đây:

Thứ nhất: Phải giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ, thường xuyên với Nhân dân, tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bậc cử tri, phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan; Giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị, qua đó đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm để kiến nghị HĐND tỉnh lựa chọn đưa ra chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn để yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình, qua đó góp phần giải quyết những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thứ hai: Tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh là: quyết định những vấn đề của tỉnh trong phạm vi được phân quyền, phân cấp; giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Tôi sẽ tích cực trong việc tham gia đề xuất những quyết sách của HĐND tỉnh hướng tới những vấn đề quan trọng, cần thiết đối với sự phát triển và cuộc sống của cán bộ và nhân dân như: Tạo môi trường thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo; phát triển du lịch, giải quyết việc làm, công tác y tế, giáo dục và văn hóa; củng cố cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn; xây dựng lực lượng công an, quân sự, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ cấp cơ sở,… Tăng cường tuyên tuyền chủ trương, chính sách pháp luật đến với nhân dân để nhân dân thực hiện, đồng thời làm cho người dân được thụ hưởng đầy đủ các cơ chế chính sách được ban hành, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác dân tộc và miền núi. Tăng cường giám sát để Nghị quyết HĐND tỉnh, các cơ chế chính sách pháp luật đi vào cuộc sống; đánh giá hiệu quả cơ chế chính sách, khắc phục bất cập hạn chế để hoàn thiện cơ chế chính sách.

Thứ ba: Tôi sẽ tích cực tham gia, nghiên cứu, cùng với các đại biểu HĐND tỉnh tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành những cơ chế chính sách, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư, tìm kiếm nguồn lực cho sự phát triển của huyện Con Cuông, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, đóng góp tích cực để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “từng bước xây dựng Con Cuông trở thành đô thị theo hướng sinh thái, có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; biên giới ổn định, sớm trở thành trung tâm kinh tế – văn hóa của vùng Tây Nam Nghệ An” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thứ tư: Không ngừng tu dưỡng, học tập và rèn luyện để có đủ phẩm chất, năng lực, kỹ năng làm công tác Hội đồng nhân dân. Thường xuyên kiểm điểm trách nhiệm của mình để làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân.

Bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc tôi có vinh dự được trở thành đại biểu HĐND tỉnh hay không hoàn toàn do sự tín nhiệm và quyết định của cử tri. Tuy nhiên, dù ở vị trí, đơn vị công tác nào tôi cũng xin hứa sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.