Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thế Dũng

Họ và tên: NGUYỄN THẾ DŨNG

Ngày, tháng, năm sinh: 12/6/1988

Nghề nghiệp, chức vụ: Kinh doanh; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp – Công ty TNHH Văn Minh, Nghệ An

Bản thân tôi cảm thấy hết sức vinh dự khi được Tổng Công ty và các tổ chức tín nhiệm giới thiệu, được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương chính thức giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026; được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân công ứng cử tại huyện Yên Thành. Đối với tôi, đây vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước cử tri và nhân dân.

Tôi xác định rõ một trong những nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh là phải nắm được, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri để phản ánh với Hội đồng nhân dân, cũng như góp phần xây dựng các nghị quyết để phát huy sức mạnh của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tỉnh Nghệ An vững mạnh. Vì vậy, tôi dự kiến sẽ bằng nhiều cách phấn đấu làm tròn trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, duy trì sự liên hệ thường xuyên với cử tri, bám sát thực tế, đổi mới cách tiếp xúc cử tri, vừa trực tiếp lắng nghe, vừa trực tiếp khảo sát tình hình sản xuất, công tác, đời sống của nhân dân, vừa thông qua các tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội để nắm được và phản ánh kịp thời với Hội đồng nhân dân tỉnh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tỉnh nhà. Đồng thời chú ý tổng kết thực tiễn, phát hiện những nhân tố mới, những các làm hay để từ đó cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia xây dựng nghị quyết, kiến nghị với Hội đồng nhân dân những chủ trương, giải pháp đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, đại diện cho tiếng nói của cử tri, trong đó, phần lớn là những người lao động nghèo thành thị, bà con nông dân, tham gia có ý kiến về mặt pháp lý trong việc quy hoạch đất đai phục vụ cho sản xuất, đất ở cho nông dân và môi trường của người dân hiện vẫn còn rất nhiều vướng mắc.

Thứ ba: Tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn của Hội đồng nhân dân, qua đó, kịp thời nắm bắt những bất cập trong tổ chức và thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của địa phương, từ đó góp ý cho Hội đồng nhân dân xây dựng thực thi các chính sách và pháp luật, nhất là giải quyết những tồn tại trong thực hiện các chủ trương của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân một cách hiệu quả nhất. Chú trọng đến chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân.

Tôi luôn ý thức rằng, dù ở cương vị nào, bất cứ lúc nào, bản thân luôn tu dưỡng và phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tôi hết sức tin tưởng và mong rằng cử tri huyện nhà sẽ tín nhiệm ủng hộ tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tôi có thêm cơ hội được công hiến và thực hiện tốt dự kiến chương trình hành động của mình trong thời gian tới.