Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lữ Thị Khuyên

Họ và tên: LỮ THỊ KHUYÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1972

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông

Qua tìm hiểu và thực hiện Luật Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp và Luật tổ chức chính quyền địa phương bản  thân tôi hiểu và nhận thức sâu sắc: HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước của địa phương, Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân địa phương; Được Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An giới thiệu, cơ quan, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đồng ý giới thiệu bản thân tôi được tham gia ứng cử làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2021 – 2026, trước hết bản thân tôi nhận thức và thấy rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao trước Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy huyện và cử tri tỉnh nhà.

Vì vậy,  tại cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi xin dự kiến xây dựng chương trình hành động với nội dung trọng tâm chủ yếu  như sau:

1- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân,  tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri,  là cầu nối trung thành giữa cử tri với Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp. Lĩnh hội, tiếp thu, trả lời ý kiến kiến nghị của tri thuộc lĩnh vực phụ trách theo thẩm quyền, tổng hợp đầy đủ trung thực ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2- Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, nghiên cứu các văn bản tài liệu trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh, cùng với đại biểu HĐND tỉnh tham gia quyết định đúng đắn,  đúng thẩm quyền các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng -an ninh của tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND  tỉnh.

3- Quan tâm kiến nghị, đề xuất với các cơ quan ban, ngành xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch trình  Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định ban hành cơ chế, chính sánh chính hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ về lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển dịch vụ,  du lịch, tạo việc làm tăng thu nhập, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao mức hưởng phúc lợi xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

4 – Tham gia tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh; tham gia hoạt động giám sát tại các kỳ họp và  khảo sát, giám sát chuyên đề  theo quy định.

5- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên, đồng thời từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND tỉnh.

6- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan đến tổ chức Hội Phụ nữ và trẻ em trên thuộc lĩnh vực phụ trách,  góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX nói chung; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXVII,  nhiệm kỳ 2020 -2025 nói riêng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động trọng tâm vận động bầu cử ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của bản thân. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà để chương trình hành động được hoàn thiện hơn./.