Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Vi Văn Hòe

Họ và tên: VI VĂN HÒE (Vi Hòe)

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1966

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Nghệ An giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại huyện Kỳ Sơn.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng: Người đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phải gắn bó với nhân dân, vì nhân dân bầu ra mình.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Hội đồng nhân dân tỉnh, chính là tạo cơ hội cho tôi làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ của mình, tăng cường kết nối giữa tỉnh với địa phương và cử tri, góp một phần sức lực, trí tuệ vào sự phát triển chung của tỉnh và huyện nhà trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, đồng thời có điều kiện đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương miền núi, dân tộc, biên giới. Với quyết tâm là:

Thứ nhất: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, luôn tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là cơ chế chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường, chính sách an sinh xã hội, người có công, đời sống vật chất và tinh của nhân dân, công tác quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Kịp thời đề xuất những phản ánh của cử tri với cấp có thẩm quyền giải quyết và và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Thứ hai: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới; giám sát, kiểm tra chất lượng các chương trình, dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản, đào tạo nghề gắn với việc làm, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường công tác đối ngoại với các huyện bạn Lào; quan tâm lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, vấn đề môi trường, giao đất, giao rừng, mở rộng thị trấn Mường Xén, xây dựng vùng kinh tế trọng điểm, phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ ba: Với tư cách là lãnh đạo chủ chốt của huyện tôi sẽ cùng tập thể phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ và phát huy có hiệu quả các chương trình hỗ trợ và đầu tư của Trung ương, của tỉnh nhất là các mục tiêu quốc gia để  phát triển KT – XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ tư: Quan tâm đề xuất những cơ chế chính sách ưu tiên cho miền núi và công tác dân tộc, công khai minh bạch các quy định, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát và phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, lợi ích nhóm, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gương mẫu, phục vụ nhân dân tốt hơn, nhất là công tác cải cách hành chính.

Thứ năm: Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nỗ lực làm việc hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của cử tri bầu bản thân làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.