Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Thanh Quý

Họ và tên: THÁI THANH QUÝ

Ngày, tháng, năm sinh: 19/4/1976

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Nếu vinh dự được cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin thực hiện  chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về các mặt; gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;có quan hệ tốt với bà con ở khu dân cư và đồng chí, đồng nghiệp nơi làm việc; không làm những việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người Đảng viên, người đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ hai, tích cực nghiên cứu các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh, đề xuất xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, có tính động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển, như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính; đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm nhất là về giao thông, cảng biển, khu công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ, nhằm thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, kéo theo nhiều nhà đầu tư thứ cấp, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Thứ ba, gắn với chức trách, nhiệm vụ công tác là Bí thư Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã xác định ở mức cao nhất, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó sẽ ưu tiên tập trung chỉ đạo như: Thực hiện tốt công tác quy hoạch và bảo vệ quy hoạch; quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông – Tây của tỉnh; phát triển một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ như: Du lịch, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin – truyền thông, y tế, giáo dục và đào tạo. Khuyến khích phát triển kinh tế biển và ven biển; đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ.

Tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân và chương trình hành động của mình đã đề ra.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tín nhiệm của cử tri và toàn thể nhân dân./.