Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Đình Toàn

Họ và tên: TRẦN ĐÌNH TOÀN

Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1975

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ, Phó Trưởng ban Pháp chế – HĐND tỉnh Nghệ An

Nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã được giới thiệu ứng cử và được cử tri bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Tại kỳ họp thứ nhất được HĐND tỉnh khóa XVII bầu giữ chức vụ: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Trải qua 5 năm là đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi càng hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của HĐND tỉnh, theo quy định tại Hiến Pháp và pháp luật: HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển về kinh tế – văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng -an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước tại địa phương.

Nhiệm kỳ này, bản thân tôi rất vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu và được Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An giới thiệu tái cử và tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Đô Lương (đơn vị bầu cử số 21). Được tham gia ứng cử  cũng là vinh dự của bản thân, đồng thời tôi cũng xác định đây là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ,  trước nhân dân và cử tri huyện Đô Lương. Nếu được nhân dân huyện nhà tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, bản thân tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh; cụ thể tôi sẽ tập trung thực hiện tốt chương trình hành động với các nội dung chính như sau:

 

Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Bản thân tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp lớn trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của các cấp, các ngành, của tỉnh nhà, tình hình đất nước, địa phương, những vấn đề đang đặt ra ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, để từ đó nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến trong chỉ đạo, điều hành, góp ý, thẩm tra các dự thảo nghị quyết mà HĐND tỉnh sẽ ban hành cho đúng pháp luật, chất lượng, khả thi và hiệu quả.

Cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh quyết định các vấn đề lớn tại các kỳ họp như: Phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công, vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, hoàn thiện hơn về cải cách hành chính, các giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội,  an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Nếu được nhân dân bầu trúng cử, khi đã là đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện nhà, tôi sẽ cố gắng nắm chắc thêm tình hình của cơ sở (nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội…).  Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện và cấp xã ở Đô Lương. Thực hiện thật chu đáo các cuộc tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian gần gũi, tiếp xúc, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri, kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp với các ngành chức năng, với HĐND tỉnh xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đem lại lợi ích cho xã hội.

Cùng phối hợp chặt chẽ với các đại biểu HĐND tỉnh trong đơn vị bầu cử của huyện nhà để nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cùng với tập thể tổ đại biểu góp ý, đề xuất, hỗ trợ trong hoạt động của chính quyền và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đô Lương (phù hợp năng lực chuyên môn cũng như vị trí, chức trách, nhiệm vụ công tác của mỗi đại biểu HĐND tỉnh).

Với kinh nghiệm đã được đúc kết trong nhiệm kỳ vừa qua, là người đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách, và chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bản thân tôi sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, năng lực, kỹ năng để cùng với tập thể Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác của các cơ quan HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đó là nhiệm vụ xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành tại các kỳ họp đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn và hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt các kỳ họp HĐND từ công tác chuẩn bị, công tác thẩm tra, các nội dung tại kỳ họp và các phiên chất vấn. Theo dõi và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nghị quyết, các cơ chế, chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành, các giải pháp quan trọng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng (đã được ban hành tại các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội). Tham gia cùng với HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề. Chú trọng giám sát việc tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri trên địa bàn tỉnh (nhất là tại huyện Đô Lương nơi được ứng cử) của UBND tỉnh, các sở, ngành và các huyện, thành phố, thị xã.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ nêu trên, bản thân sẽ thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về kinh tế – xã hội; hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho nhân dân. Không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giám sát tốt hơn việc chấp hành thực thi pháp luật.

Rèn luyện đạo đức, lối sống xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân, khiêm tốn, gương mẫu trong cuộc sống.  Đồng thời luôn mong muốn nhận được sự quan tâm góp ý, giám sát, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, đơn vị và của tất cả các cử tri và nhân dân huyện nhà để bản thân hoàn thành  tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.