Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Thăng Long

Họ và tên: HOÀNG THĂNG LONG

Ngày, tháng, năm sinh: 29/8/1986

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông

Tôi được cơ quan nơi công tác giới thiệu tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ùy ban MTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Bản thân nhận thức rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân nên cần có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, nhiệt tình và trách nhiệm, đáp ứng được kỳ vọng, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trong những năm qua, trên các cương vị công tác tôi đã chủ động tham mưu các nội dung được giao đảm nhiệm thuộc ngành Thông tin và Truyền thông như: Tham mưu tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TT&TT; góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham mưu ban hành nhiều văn bản triển khai các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực TT&TT. Trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí xuất bản. Tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham mưu triển khai nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tổ chức nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Biên tập, xuất bản nhiều tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Là một công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bản thân luôn coi trọng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách. Để làm sao vừa đúng quy định vừa nhanh gọn, thuận lợi cho nhân dân. Tạo cho nhân dân niềm tin vào cán bộ, đảng viên, vào cơ quan nhà nước. Ngoài ra, bản thân luôn coi trọng công tác tham mưu để đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất, góp phần đưa chính sách, pháp luật vào đời sống.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh với Chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ công chức, người đảng viên và người đại biểu HĐND.

Thứ hai: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; luôn lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ ba: Trên cương vị là Phó Trưởng phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản, phụ trách mảng xuất bản, bản thân sẽ tiếp tục chỉ đạo và trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực mình phụ trách. Tích cực thực hiện cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông; đảm bảo đúng quy định, nhanh gọn, thuận tiện.

Kiểm soát chặt chẽ các xuất bản phẩm khi xuất bản hay nhập khẩu, đảm bảo không để các tài liệu phản động, tài liệu trái với đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước lưu hành trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai công tác tuyên truyền sát với nhu cầu, thực tiễn xã hội như: Tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật (như: Pháp luật về an toàn giao thông, về sử dụng, cung cấp thông tin trên mạng Internet, về phòng chống ma túy…); biên soạn, xuất bản các tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, dân chủ cơ sở, các quy định của pháp luật khác.

Tham mưu quản lý tốt các đơn vị xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các đơn vị hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, ngoài ra tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển.

Nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi xin cam kết  nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình, gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND và các cơ quan nhà nước. Tôi mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân phối hợp, ủng hộ và giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.