Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Thị Mỹ Hạnh

Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ HẠNH

Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1982

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Tôi tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Nam Đàn – vùng đất giàu truyền thống lịch sử – văn hóa – cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hôm nay, tôi rất vinh dự được Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 23 của huyện Nam Đàn.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ của người đại biểu dân cử bằng những việc làm cụ thể sau:

– Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú và đặc biệt là với cử tri tại đơn vị bầu cử huyện Nam Đàn, dành thời gian tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định để lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri; phản ánh trung thực những vấn đề cử tri quan tâm đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các kiến nghị; đồng thời tham gia tích cực, đầy đủ với trách nhiệm cao trong các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

– Thứ hai, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh; biểu quyết có trách nhiệm, có quan điểm, chính kiến về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND khi được HĐND tỉnh đưa ra xem xét, quyết định, nhằm góp phần đảm bảo cho việc ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn của tỉnh Nghệ An.

– Thứ ba, với trách nhiệm là Giám đốc Sở VH&TT, 17 năm công tác trong ngành, tôi cũng luôn ý thức vai trò, tầm quan trọng của văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”;  Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng khẳng định:  “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội”. Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) đã nhấn mạnh “…Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “…phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Để phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao của tỉnh, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo bám sát chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ mà HĐND, UBND tỉnh giao cho Sở trong chương trình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025. Xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ; tạo điều kiện để văn học – nghệ thuật phát triển đúng định hướng. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng và phát triển thể thao thành tích cao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành văn hóa, nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ tư, đối với huyện Nam Đàn, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu sắc với “nơi chôn rau cắt rốn” và cũng là một cơ duyên khi tôi – một người con của Nam Đàn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở VH&TT đúng vào giai đoạn xây dựng huyện Nam Đàn trở thành Huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh. Tôi xem đây là một trọng trách của mình, của ngành để góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của huyện. Tôi sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm của ngành để hỗ trợ, phối hợp với huyện triển khai các nhiệm vụ về văn hóa thể thao tại huyện có hiệu quả. Trước mắt, tôi sẽ hết sức quan tâm chỉ đạo, triển khai một số nội dung cơ bản mà tôi đã làm việc, thống nhất với huyện, đó là:

– Tham mưu UBND tỉnh triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để Nam Đàn sớm có khu du lịch Quốc gia xứng tầm.

– Tham mưu UBND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn các dự án về các di tích trọng điểm của huyện: Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn, di tích Quốc gia đình Đông Viên.

– Chỉ đạo tham mưu hỗ trợ xây dựng một số Câu lạc bộ dân ca ví, giặm gắn với không gian văn hóa của huyện Nam Đàn để phục vụ khách du lịch.

– Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đền, miếu mộ Vua Mai.

– Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Bộ VH,TT&DL ưu tiên hỗ trợ trang thiết bị loa máy; phối hợp với huyện Nam Đàn lập phương án tổng thể xử lý các nhà văn hóa của các xã, thôn, xóm sau sáp nhập, khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu, bất cập trong quản lý, sử dụng các thiết chế ở cơ sở; thí điểm mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền đạo đức lối sống tại thị trấn Nam Đàn.

– Quan tâm chỉ đạo huyện xây dựng, phát triển phong phú đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn minh, môi trường văn hóa gắn với du lịch trên quê hương Bác.

Được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử tại huyện Nam Đàn là một vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn của bản thân trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Khi được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nguyện đem hết tất cả tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân và để không phụ lòng tin của cử tri. Rất mong các cử tri và nhân dân huyện nhà quan tâm, ủng hộ để tôi có điều kiện thực hiện những cam kết nêu trên.