Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hương

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1978

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên

Trong quá trình công tác tôi được tham gia làm cán bộ đoàn thể, tham gia vào các khóa HĐND xã, thông qua các kỳ họp, tôi nhận thức sâu sắc rằng: HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống, vất chất, tinh thần cho nhân dân. Do đó, đòi hỏi người đại biểu Hội đồng nhân dân phải có năng lực và đạo đức phẩm chất chính trị mới có thể đảm nhận trọng trách mà nhân dân giao cho.

Trong quá trình công tác, dù ở lĩnh vực nào tôi cũng luôn rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, cố gắng nỗ lực, không ngừng học tập, phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm công tác và luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khi được tổ chức Hội LHPN huyện Hưng Nguyên, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban MTTQ các cấp hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi xác định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm mà cử tri giao cho.

Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ có nhiều điều kiện được tiếp xúc với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, phản án tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời sẽ có điều kiện thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của người cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi dự kiến một số chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Luôn luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Hai là: Là đại biểu dân cử và với trách nhiệm được cấp ủy Đảng, tổ chức Hội LHPN giao tôi sẽ tiếp tục tăng cường sâu sát cơ sở, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với hội viên và nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri, đặc biệt là những vấn đề bất cập trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cơ chế của địa phương, những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Ba là: Tích cực nghiên cứu và cùng với các đại biểu của Hội đồng nhân dân chủ động đề xuất với HĐND tỉnh khóa XVIII, tham gia thảo luận, biểu quyết xây dựng các chủ trương, giải pháp, đề ra các cơ chế phù hợp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong đó, tôi rất quan tâm đến việc nghiên cứu đề xuất các cơ chế, các giải pháp, hỗ trợ giảm nghèo, tăng thu nhập, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Bốn là: Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri về hoạt động của HĐND, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của địa phương; Tham gia vào các hoạt động giám sát của HĐND theo luật định.

Nếu được cử tri bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện được chương trình hành động mà bản thân trình bày trước cử tri.