Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình

Họ và tên: NGUYỄN NAM ĐÌNH

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1967

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Liên hiệp các TCHN tỉnh Nghệ An

1. Với trách nhiệm là đại biểu Hội đồng nhân dân

– Hoàn thành vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh;

– Tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, nhất là ở cơ sở; giám sát hoạt động của cơ quan chức năng; gắn bó mật thiết, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, chuyển tải đến cơ quan chức năng và đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết để trả lời cử tri; đề xuất, tham gia ý kiến và thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Với trách nhiệm là Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

– Tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp công tác, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc; thường xuyên quan tâm nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ về mọi mặt và kỹ năng công tác của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

– Chủ động đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh các chủ trương, cơ chế chính sách để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát trển tỉnh Nghệ An, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả giám sát; tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma tuý; chăm lo giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển nguồn nhân lực; các chính sách cho người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; các chính sách trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

– Giám sát các cơ quan chức năng trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; kịp thời kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

3. Với trách nhiệm là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách, theo dõi Đảng bộ huyện Thanh Chương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại Thanh Chương và với tình cảm của người con quê hương Thanh Chương

– Cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đưa Thanh Chương phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

– Quan tâm các kiến nghị cụ thể của cử tri huyện Thanh Chương; phối hợp, đôn đốc thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Chương ngày 13 tháng 4 năm 2021 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội huyện Thanh Chương trong thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm và hợp tác của cử tri, nhân dân để góp phần xây dựng Nghệ An – Quê hương của Bác Hồ kính yêu và huyện Thanh Chương ngày càng phát triển./.