Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hải

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1966

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương

Với 34 năm sống và làm việc tại huyện miền núi vùng cao Tương Dương, Tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Dù ở vị trí và cương vị công tác nào, tôi luôn cùng với Đảng bộ và nhân dân ra sức phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà giao phó.

Nếu được các cử tri tín nhiệm bầu và tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là điều kiện cho tôi được tiếp tục được cống hiến, phát huy vai trò trách nhiệm, chức trách, nhiệm vụ hiện nay và sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện chương trình hành động như sau:

1-Nghiên cứu, đề xuất với HĐND-UBND tỉnh có những chính sách phù hợp để đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn miền núi:

Thứ nhất là: Cơ chế để đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm phù hợp, để đáp ứng nhu cầu việc làm cho lao động.

Thứ hai là: Cơ chế để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp tạo thành hàng hóa, lấy kinh tế nông nghiệp làm chủ lực, tạo ra nhiều việc làm tại chỗ, tăng thu nhập ổn định cho nhân dân.

Thứ ba: Cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

2- Gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác là Bí thư Huyện ủy, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, xây dựng ý chí khát vọng vươn lên, phấn đấu ở mức cao nhất mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII đã đề ra. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Thứ 2 là: Lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án trên địa bàn để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; đồng thời quản lý, sử dụng phát huy hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn.

Thứ 3 là: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho lĩnh vực văn hóa – xã hội, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chăm lo chất lượng đại trà, tập trung chất lượng mũi nhọn; thực hiện có hiệu quả chính sách giáo dục và đào tạo cho dân tộc và miền núi. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực; nâng cao chất lượng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả.

Thứ tư là:  Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm; phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò trách nhiệm của bí thư huyện ủy tiếp công dân và đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Thứ 5 là: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố, nâng cao chất lượng từng vị trí việc làm; phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lấy hiệu quả công việc và mức độ tín nhiệm của nhân dân làm “thước đo” đánh giá cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên trau dồi trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri; sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành, các bậc cử tri và nhân dân huyện nhà, để cùng với Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.