Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồ Tiến

Họ và tên: NGUYỄN HỒ TIẾN

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1982

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nam Đàn

Bản thân tôi nhận thức rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vì vậy, được sự giới thiệu của Huyện ủy, sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn và tín nhiệm giới thiệu của cán bộ, cử tri nơi công tác cũng như tại địa phương nơi cư trú ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi nhận thấy đây vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và nhân dân trong tỉnh. Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa trước cử tri sẽ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công; chủ động gặp gỡ, trao đổi với các vị đại biểu HĐND tiền nhiệm để học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của Nhân dân cũng như hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương nơi tham gia ứng cử mà các vị đại biểu đó đã và đang thực hiện để tôi tiếp tục theo dõi, đảm trách, nhằm đáp ứng kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và chính quyền điạ phương.

Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình toàn khóa của HĐND tỉnh đề ra và nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Trong quá trình hoạt động, với tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, vì vậy, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, sự phản ảnh từ cử tri và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tại các kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các Chương trình, Nghị quyết của HĐND và chất vấn các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ. Ngay sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết mà HĐND đã thông qua đến Nhân dân và vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết đó, để nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Với cương vị là cán bộ làm công tác văn phòng, tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND – UBND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện. Vì vậy, bản thân tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động của Văn phòng luôn đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc; Thực hiện tốt việc tham mưu cho Thường trực UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xây dựng các chương trình, kế hoạch và đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện. Tích cực đề xuất các nội dung, giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong xây dựng nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND, thẩm tra, xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chương trình giám sát và hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổng hợp các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân và các ý kiến của cử tri để báo cáo, đề xuất kịp thời với Thường trực HĐND chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu làm rõ và trả lời sớm nhất cho Nhân dân theo luật định. Trường hợp các cơ quan không trả lời hoặc trả lời không thỏa đáng thì nội dung đơn thư đó sẽ được nêu chất vấn tại các kỳ họp, các hội nghị giao ban của HĐND và các cuộc hội họp khác cho tới khi vấn đề được làm rõ.

Với nhận thức sống để được làm việc, để được cống hiến, để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho nên bản thân tôi luôn xác định dù bất cứ ở cương vị nào, thuộc lĩnh vực công tác nào và làm việc ở đâu thì cũng phải tận tâm, tận lực trong công việc, mọi việc lớn hay nhỏ đều phải lấy lợi ích của tổ chức, của tập thể, của Nhân dân làm trọng.