Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Huyến

Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG HUYẾN

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1978

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy Diễn Châu

Với trách nhiệm, vị trí công tác hiện tại là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, ứng cử viên HĐND tỉnh khoá XVIII, dù ở cương vị nào tôi cũng nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, thời gian để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, yêu cầu chính đáng của cử tri để tổng hợp, kiến nghị, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, công dân, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri.

Nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu vào HĐND tỉnh khoá XVIII. Tôi xin được thực hiện tốt chương trình hành động của mình như sau:

1- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về các mặt, nhất là bản lĩnh của người đại biểu nhân dân; gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có quan hệ tốt với bà con ở khu dân cư và đồng chí, đồng nghiệp nơi làm việc; không làm những việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người đảng viên, người đại biểu HĐND tỉnh.

Tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin thực tế trên địa bàn huyện nói chung và xã nhà nói riêng, để phát hiện và kiến nghị với HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp thực tế nhằm thúc đẩy sự phát triển KT-XH của huyện nói chung và xã nhà trong giai đoạn hội nhập kinh tế thị trường hiện nay.

2- Cùng với các đại biểu bàn và tham mưu cho HĐND tỉnh có những cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ chế cho sự phát triển KT–XH, giữ vững QP-AN, an sinh xã hội và thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách của trung ương, tỉnh hiện hành.

3- Kiến nghị HĐND, UBND các cấp có chương trình cụ thể kiên quyết thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính khi giải quyết công việc của người dân nhanh, gọn, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân, nhất là trong các lĩnh vực giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho nông dân, các thủ tục hành chính khác. Công khai, dân chủ, bình đẳng trong hoạt động của cơ quan nhà nước từ cấp xã trở lên vì lợi ích của nhân dân.

4- Giữ mối liên lạc thường xuyên với nhân dân để nắm tình hình và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời, bản thân sẽ tham gia thảo luận những kiến nghị này trong các kỳ họp hội đồng nhân dân, cũng như chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan. Tích cực tham gia các phiên tranh luận tại các kỳ họp hội đồng nhân dân và tích cực gặp gỡ các cử tri trước và sau mỗi kỳ họp để nắm bắt các ý kiến cũng như phản hồi và thông tin cho cử tri được biết các vấn đề đã được giải quyết, chưa được giải quyết tiếp tục gửi cấp có thẩm quyền để giải quyết.

5- Gắn với chức trách, nhiệm vụ công tác là UVBCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy: Bản thân tôi tiếp tục tham mưu Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Huyện ủy. Nắm tình hình trong khối Nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ. Giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.