Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Đức Cường

Họ và tên: LÊ ĐỨC CƯỜNG

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1964

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu tham gia và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, được Ủy ban bầu cử tỉnh phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7, gồm 19 xã và 1 thị trấn thuộc địa bàn huyện Diễn Châu.

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, Diễn Châu là một huyện có kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2015 – 2020 ước tăng bình quân 10,16%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh (7,2 %); Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,7 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của tỉnh (44,01 triệu đồng). Từ năm 2020, tuy chịu sự tác động mạnh mẽ của sự bùng phát đại dịch Covid -19 và chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh… nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng bộ, Diễn Châu vẫn giữ mức ổn định về phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bản thân là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được Đảng, chính quyền tin tưởng giao phó nhiều vị trí công tác khác nhau liên quan đến các vấn đề kinh tế – xã hội, an ninh chính trị, nội chính cũng như đời sống, sản xuất của người dân… tôi rất hiểu và trăn trở với những vấn đề mà bà con cử tri đang rất quan tâm như: kinh tế có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng; thu ngân sách có tăng hàng năm nhưng chưa đáp ứng nhu cầu chi trên địa bàn; chưa có các dự án làm động lực cho sự phát triển của địa phương; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn còn xảy ra; bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn gặp nhiều khó khăn; nhiều vấn đề phát sinh sau sáp nhập đơn vị hành chính như tinh giản biên chế, sắp xếp và giải quyết chính sách cho đội ngũ dôi dư…

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, với tư cách vừa là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; vừa là một đại biểu dân cử sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để bản thân được đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình vào việc xây dựng và phát triển kinh tế – chính trị, an ninh – quốc phòng, văn hóa – xã hội của tỉnh nhà, trong đó có huyện Diễn Châu; tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình thực hiện chương trình hành động sau đây:

Trước hết, tôi xin thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND gồm: Tham gia cùng HĐND, các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, nhất là giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang…; dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri, lắng nghe, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri với HĐND, các cơ quan hữu quan; tích cực giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Thứ hai, thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng để góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ – những người trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương, trong đó quan tâm thực hiện kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực về địa phương, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Tham gia giám sát và tác động đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, luôn chủ động cập nhật và thường xuyên nắm bắt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, cơ chế chính sách liên quan đến sự phát triển của huyện Diễn Châu để theo dõi, nắm tình hình và kịp thời kiến nghị đề xuất với HĐND tỉnh những khó khăn, vướng mắc; góp phần tích cực vào việc xây dựng Diễn Châu thành huyện phát triển toàn diện, giữ vững trong tốp đầu của tỉnh.

Thứ tư, kiến nghị với các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo, giảm biên chế và giảm thủ tục hành chính; thu hút nguồn vốn đầu tư các dự án về giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, các dự án sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều việc làm cho lao động tại chỗ…

Thứ năm, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh và trách nhiệm đối với những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương. Tôi xin hứa với toàn thể cử tri dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, tôi cũng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.