Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu

Họ và tên: HOÀNG NGHĨA HIẾU

Ngày, tháng, năm sinh: 11/5/1967

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Với trách nhiệm, vị trí công tác hiện tại là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của bản thân và đem hết khả năng, nhiệt huyết của mình trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nhà. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó, đã cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kinh tế ngày càng phát triển, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 16, huyện Tương Dương.

Bản thân ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và Đảng bộ, Nhân dân, cử tri huyện Tương Dương nói riêng. Dù ở vị trí công tác nào tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình để hoàn thành trọng trách mà cử tri giao phó, trong đó tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luôn gương mẫu trong học tập nâng cao trình độ, công tác và làm việc. Tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, cùng tập thể Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, sớm đưa Nghệ An sớm trở thành một tỉnh khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

2. Trên cương vị công tác của mình tôi sẽ cùng Lãnh đạo tỉnh đề xuất, trình HĐND tỉnh đưa ra những chính sách đủ mạnh để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới phải đặc biệt quan tâm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn, miền núi vì đó là mục tiêu xuyên suốt của chương trình.

Quan tâm xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2026. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 năm 2019 của Quốc hội khóa 14.

3. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sạch, tạo mô hình sản xuất lớn, tổ chức sản xuất theo liên kết chuỗi, lan tỏa những mô hình hiệu quả. Xây dựng quy hoạch phát triển vùng, phát huy nội lực và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

4. Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, đặc biệt là hạ tầng thủy lợi đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội.

5. Quản lý tốt quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, tích cực giao đất gắn với giao rừng để người dân có đất sản xuất, có rừng để sản xuất, bảo vệ, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

6. Đối với huyện Tương Dương

Cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Tương Dương hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển nghề truyền thống và phát triển du lịch – dịch vụ, thương mại, trong đó tập trung:

– Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, tạo việc làm để xóa đói giảm nghèo.

– Đầu tư xây dựng, kiến thiết các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các đơn vị cấp xã. Xây dựng các cụm sản xuất chế biến các sản phẩm là những thế mạnh của huyện miền núi để tạo thành các sản phẩm mang tính hàng hóa, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho lĩnh vực văn hóa – xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả.

7. Là Đại biểu Hội đồng nhân dân, Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử để có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực, chính xác mọi ý chí, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời báo cáo với cử tri hoạt động của mình và kết quả của các kỳ họp HĐND tỉnh, trả lời đầy đủ những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; tuyên truyền phổ biến đầy đủ đến cử tri, vận động và cùng nhân dân thực hiện các vấn đề được HĐND thể hiện qua các nghị quyết. Đồng thời cùng với HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà.

Một lần nữa, Tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, theo dõi, giám sát, ủng hộ, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cử tri huyện Tương Dương để tôi có điều kiện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.