Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng

Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG

Ngày, tháng, năm sinh: 09/7/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Giám đốc Sở Tài chính

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự rất lớn cho bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà.

Nhận thức được vai trò của người đại biểu HĐND, là người đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin thực hiện chương trình hành động với các nội dung như sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu HĐND đã được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

Thứ hai, tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin thực tế trên địa bàn tỉnh để phát hiện và kiến nghị với HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp thực tế nhằm thúc đẩy sự phát triển KT -XH của tỉnh.

Thứ ba, kiến nghị HĐND, UBND các cấp có chương trình cụ thể, kiên quyết thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính khi giải quyết công việc của người dân nhanh, gọn, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân, nhất là các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên – môi trường, thủ tục liên quan lĩnh vực trợ cấp xã hội cho các hộ, gia đình, cá nhân thuộc đối tượng chính sách,…

Thứ tư, giữ mối liên lạc thường xuyên với nhân dân để nắm bắt tình hình và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời, bản thân sẽ phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri; theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri.

Thứ năm, không ngừng học tập nâng cao trình độ; gương mẫu trong công việc và cuộc sống; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và bản lĩnh của người đại biểu; luôn giữ mối quan hệ mật thiết với bà con, lối xóm nơi cư trú và đồng nghiệp nơi công tác.

Thứ sáu, với chức trách, nhiệm vụ công tác là Phó Giám đốc Sở Tài chính, tôi sẽ cùng với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách, chế độ thuộc thẩm quyền, sao cho chế độ, chính sách phải sát với tình hình thực tế của địa phương, dễ hiểu, dễ áp dụng thực hiện, dễ kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và sự giám sát của nhân dân; đồng thời đề xuất các biện pháp, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phân bổ các nguồn lực hợp lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, tạo động lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội.

Tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và chương trình hành động của mình đã đề ra.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tín nhiệm của cử tri và toàn thể nhân dân.