Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Kỳ Hồng

Họ và tên: NGUYỄN KỲ HỒNG

Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1972

Nghề nghiệp, chức vụ: Quân đội; Ủy viên BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đại tá

Quá trình giới thiệu hiệp thương, tôi được Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định đây là niềm vinh dự to lớn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và bản thân, là điều kiện quan trọng để tôi phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tôi nhận thức sâu sắc: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương do nhân dân bầu ra và người đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi xác định chương trình hành động như sau:

1- Không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh của người đại biểu nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri.

2- Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương. Quan tâm chăm lo xây dựng nền QPTD vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

3- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, xây dựng cơ chế, chính sách quốc phòng, tập trung vào các nội dung:

Đề án “Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021- 2025”;

Đề án “Tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2021- 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; một số chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác DQTV trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt phong trào LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Tập trung huy động các nguồn lực và công sức đóng góp của bộ đội giúp xã nghèo trên địa bàn tỉnh và huyện Quế Phong phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

5- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết tốt các chế độ, chính sách xã hội, chính sách người có công, chính sách hậu phương quân đội, DQTV, DBĐV, người nghèo…và công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

6- Lãnh đạo, chỉ đạo LLVT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phòng, chống cháy rừng, thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19. Xác định đây là các nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.