Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Đức Hồng

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HỒNG

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành

Tôi được tổ chức Công đoàn giới thiệu, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm. Được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021- 2026 và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 gồm 20 xã và 1 thị trấn huyện Yên Thành. Đối với tôi đây là niềm vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đại biểu Hội đồng nhân dân là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trước hết là người con quê hương huyện lúa Yên Thành, quê hương nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của quê hương, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Yên Thành chúng ta nói chung và các xã còn khó khăn nói riêng ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.

Trong những năm qua tuy gặp nhiều khó khăn, bất lợi về suy thoái kinh tế, thiên tai dịch bệnh và những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong nước. Song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và chính quyền huyện Yên Thành; sự đóng góp tích cực của nhân dân, kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển vững chắc. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhiều chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ gia đình văn hóa…

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện những năm tới đó là:

Một số kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình trạng điện yếu, điện thiếu, đường dây điện không an toàn chưa khắc phục xong, chất lượng giáo dục chưa tương xứng với bề dày truyền thống…

Sản xuất nông ngiệp quy mô nhỏ, công nghiệp còn đang trong quá trình thu hút đầu tư, đời sống, việc làm của nhân dân và an sinh xã hội còn nhiều vấn đề phải quan tâm giải quyết trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thỏa đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mới; nông nghiệp công nghệ cao, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người nghèo, chính sách về y tế, giáo dục, chế độ cho cán bộ cơ sở, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động và phản ánh kịp thời kiến nghị của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Hai là: Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu  HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Ba là:  Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh, của huyện.

Bốn là:  Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Năm là:  Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác kịp thời các thông tin, ý kiến, nguyện vọng do cử tri và nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, cuộc gặp gỡ, trao đổi, qua thư từ… để phản ánh.

Báo cáo trung thực, kịp thời những thông tin, kiến nghị đó lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân.

Sáu là:  Sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung của kỳ họp để cử tri và nhân dân kiểm tra, theo dõi, giám sát; khi được các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế – xã hội thông báo kết quả trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri, bản thân sẽ thông báo kịp thời, chính xác để cử tri biết, phối hợp theo dõi đôn đốc các cơ quan tổ chức liên quan nhanh chóng giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri, nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Được mang tiếng nói của mình, đại diện cho nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành ngày càng vững mạnh. Đồng thời cũng là cơ hội được lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của cử tri, của nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân để tôi thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn giao cho.

Tôi rất mong muốn được lắng nghe lời phát biểu, nhận xét, đóng góp, chia sẻ của toàn thể cử tri và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể đối với tổ chức cũng như cá nhân tôi; để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách được giao.