Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Thị Thúy Ngọc

Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY NGỌC

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1979

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Tôi rất vinh dự được Cấp uỷ, lãnh đạo, cử tri trong cơ quan và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. Qua các bước hiệp thương theo quy định của Luật bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, tôi được đứng trong danh sách chính thức làm ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi đã nhận thức được vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước; Chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình; Bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Nếu vinh dự được cử tri bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin nêu rõ Chương trình hành động của mình như sau:

1- Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh, với các cơ quan chức năng; Tích cực tham gia các phiên thảo luận tại các kỳ họp HĐND, tham gia giám sát, kiến nghị, kiên quyết đấu tranh “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” của nhân dân; phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

2- Là một công chức công tác trong ngành Toà án, tôi sẽ luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần vào sự phát triển bền vững, ổn định kinh tế chính trị – xã hội tại huyện nhà nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

3- Với vị trí và trách nhiệm hiện tại của mình, tôi đặc biệt quan tâm và nỗ lực đóng góp sức mình trong việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất với lãnh đạo quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có việc yêu cầu Tòa án giải quyết. Đồng thời trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

4- Tôi sẽ quan tâm xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm bình đẳng giới, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho phụ nữ nhất là phụ nữ miền núi, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ chị em bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đề xuất các chính sách tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn nói chung và ở huyện Tân Kỳ nói riêng.

Nếu được bà con cử tri tin tưởng lựa chọn, tôi nguyện không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cử tri giao phó.