Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Chu Đức Thái

Họ và tên: CHU ĐỨC THÁI

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1982

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Ủy viên BCH Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt nam tỉnh Nghệ An

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026, được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn trước tổ chức và cử tri nhân dân. Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bản thân tôi trong quá trình công tác được tổ chức, cơ quan phân công phụ trách nhiều lĩnh vực; được tham gia nhiều đoàn giám sát nên càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của hoạt động cơ quan dân cử, càng hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của một người đại biểu dân cử.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 -2026, bản thân tôi xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với những việc cụ thể:

1- Bản thân tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu, học tập, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND để đảm bảo có đủ kiến thức, có đủ kỹ năng hoàn thành trách nhiệm của một người đại biểu dân cử.

2- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú, đặc biệt là cử tri của huyện nhà nơi tôi ứng cử để lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Luôn gần gũi, sâu sát cơ sở để bản thân thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

3- Nghiêm túc tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định. Trên cương vị công tác, bản thân tôi sẽ thực hiện đầy đủ tiếp công dân theo quy định; thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh, đơn vị của người dân để phản ánh đến các cơ quan có trách nhiệm; đồng thời thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri nhân dân.

4- Chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động giám sát của đại biểu HĐND, quan tâm giám sát các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, các vấn đề mà cử tri huyện nhà kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết như vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách thủ tục hành chính, các chính sách hỗ trợ nông dân… Từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết đảm bảo quyền lợi của người dân.

5- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh cũng như của huyện nhà.

Trên đây là chương trình hành động của tôi, tôi rất mong muốn được các vị cử tri ủng hộ tôi để tôi có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu.